Navigacija

Izborni predmeti na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine

  Š Naziv predmeta   Tip Status predmeta   ESPB
S Časovi aktivne nastave
  P SIR
Izborni blok 1
1 DZM1 Odabrana poglavlja matematičke analize 1 TM I 2 0 5
2 DZM2 Odabrana poglavlja numeričke analize 1 TM I 2 0 5
3 DZM3 Matematička obrada eksperimentalnih podataka 1 TM I 2 0 5
Izborni blok 2
1 DZ1 Viši kurs analitičke hemije 1 TM I 3 0 5
2 D1022 Odabrana poglavlja biohemije - vitamini 1 TM I 2 0 5
3 DZ3 Struktura i reaktivnost neorganskih jedinjenja 1 TM I 2 0 5
4 14DZ4 Struktura i reaktivnost organskih molekula 1 TM I 3 0 5
5 DT1 Viši kurs termodinamike 1 TM I 2 0 5
6 DT2 Hemijska termodinamika 1 TM I 2 0 5
7 DT3 Termodinamika čvrstog stanja 1 TM I 2 0 5
8 DFP1 Analogije fenomena prenosa 1 NS I 2 0 5
Izborni blok 3
1 14D001 Vode u termoenergetici 2 TM I 3 0 6
2 14D009 Materijali za obnovljive izvore energije 2 TM I 2 1 5
3 14D010 Menadžment ljudskih resursa 2 TM I 3 0 3
4 14D011 Merenje jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja 2 TM I 2 1 5
5 14D012 Mehaničko inženjerstvo tekstilnih materijala 2 TM I 2 0 5
6 14D013 Nanostrukturni metalni materijali 2 TM I 2 0 5
7 14D014 Nanotehnologije u tekstilnoj industriji 2 TM I 3 0 4
8 14D005 Kinetika metalurških procesa 2 NS I 2 0 5
9 14D006 Koloidna hemija 2 NS I 1,5 0,5 5
10 14D007 Komfor tekstilnih materijala i odeće 2 NS I 2 0 5
11 14D008 Kreativni inženjering 2 NS I 2 0 5
12 D193 Heterogena kataliza 2 SA I 2 0 4
13 D194 Fazna ravnoteža u višekomponentnim sistemima 2 SA I 2 0 4
14 D195 Viši kurs elektrohemijskog inženjerstva 2 SA I 3 0 6
15 D196 Specijalna poglavlja prenosa mase 2 SA I 2 0 4
16 D120 Analiza i razvoj nestacionarnih procesa i tehnika 2 SA I 2 2 5
17 14D121 Analiza tragova specifičnih zagađujućih materija 2 SA I 2 0 5
18 D122 Bioaktivne materije u kozmetičkim proizvodima 2 SA I 1,5 0,5 4
19 14D123 Biokompozitni materijali 2 SA I 3 0 5
20 D124 Biomasa kao izvor energije 2 SA I 1 1 4
21 D125 Bioneorganska hemija 2 NS I 1,5 0,5 5
22 14D002 Difuziona svojstva polimera 2 NS I 3 0 5
23 D126 Imobilisani biokatalizatori: tehnike imobilizacije, bioreaktori i primena 2 SA I 2 1 6
24 14D128 Viši kurs karakterisanja makromolekula 2 NS I 1,5 0,5 5
25 14DMI18 Viši kurs metalurških procesa 2 NS I 2 0 5
26 14DMI1 Deformaciono procesiranje metala - viši kurs 2 NS I 2 0 5
27 D102TT Geotekstilni materijali 2 NS I 2 0 4
28 D104BB Industrijska mikrobiologija 2 NS I 2 0 5
29 D129 Galvanska tehnika 2 SA I 3 1 5
30 D130 Degradacija i stabilizacija polimera 2 SA I 2 0 5
31 D131 Ekonomika energetike 2 NS I 3 0 4
32 D132 Elektrodni materijali 2 SA I 2 0,5 5
33 D133 Elektrokataliza 2 SA I 2 0,5 5
34 14D003 Elektrokeramika 2 SA I 2 0 4
35 14D004 Elektrohemijsko dobijanje polimernih i biokeramičkih prevlaka 2 SA I 1,5 0,5 5
36 D134 Elektrohemijska zaštita metala od korozije 2 SA I 2 0 5
37 D135 Elektrohemijski i alternativni izvori električne energije 2 SA I 2 0,5 5
38 14DMI20 Zavarljivost i sigurnost zavarenih spojeva 2 SA I 1 1 5
39 14D136 Zelena hemija 2 SA I 2 2 5
40 14D137 Inženjersko upravljanje u procesnoj industriji 2 SA I 1 3 5
41 D138 Kataliza u organskoj hemiji 2 SA I 2 0 5
42 14D139 Kvantifikacija vizuelnih informacija 2 SA I 2 1 5
43 D140 Korozija 2 SA I 2 0 5
44 14D141 Masena spektrometrija 2 SA I 2 0 5
45 D143 Metode karakterizacije keramičkih i staklastih materijala 2 SA I 1,5 0,5 4
46 14D144 Mehanika laminatnih kompozitnih ploča i ljuski 2 SA I 2 1 5
47 D146 Neorganski adsorbenti-teorijski osnovi i primena 2 NS I 1,5 0,5 4
48 14D147 Niskotemperaturni keramički procesi 2 SA I 2 0 5
49 D148 Numeričke metode u hemijskom inženjerstvu 2 NS I 2 0 4
50 D149 Odabrana poglavlja biofizike 2 NS I 2 0 4
51 D150 Odabrana poglavlja instrumentalne analize 2 SA I 3 0 7
52 D151 Odabrana poglavlja projektovanja procesa u biohemijskom inženjerstvu 2 SA I 1 1 5
53 D152 Odabrana poglavlja tehnologije građevinskih materijala 2 SA I 1,5 0,5 4
54 14D153 Odabrana poglavlja hemije prirodnih organskih jedinjenja 2 NS I 2 0 5
55 14D154 Odabrani membranski procesi 2 NS I 2 0 5
56 14D155 Organske boje i pigmenti 2 NS I 2 0 5
57 D156 Otpadni organski proizvodi kao sekundarne sirovine 2 SA I 2 0 5
58 14D157 Površinski aktivne materije 2 SA I 1,5 0,5 5
59 14D158 Polimerizacije u heterogenim sistemima 2 NS I 1,5 0,5 5
60 14D159 Polimerne blende 2 NS I 1,5 0,5 5
61 14D160 Polimerni biomaterijali 2 SA I 3 0 5
62 D163 Principi sinteze polimera 2 NS I 1,5 0,5 5
63 14D164 Procesi pod visokim pritiscima 2 NS I 3 1 5
64 14D165 Procesiranje materijala za elektroniku 2 NS I 3 1 5
65 D166 Sanitarna mikrobiologija 2 SA I 1,5 0,5 4
66 D167 Sinteza, svojstva i primena biokeramičkih materijala 2 SA I 1,5 0,5 4
67 14D169 Struktura stakla i staklastih materijala 2 SA I 3 0 5
68 D170 Strukturna analiza organskih molekula 2 SA I 3 0 6
69 14D171 Teorija procesa sagorevanja 2 SA I 3 0 6
70 D173 Termodinamika rastvora elektrolita 2 NS I 2 0 4
71 D174 Fizika materijala 2 NS I 2 0 4
72 D175 Fizika čvrstog stanja 2 NS I 2 0 4
73 14D176 Fizičko-mehanička ispitivanja materijala - viši kurs 2 SA I 3 1 5
74 14D177 Hemija visokoenergetskih materijala 2 NS I 2 0 5
75 14D178 Hemija metal-organskih jedinjenja 2 NS I 2 0 5
76 14D179 Hemija pesticida 2 SA I 2 0 5
77 D180 Hemija fiziološki aktivnih jedinjenja 2 NS I 2 0 5
78 D181 Hemija heterocikličnih jedinjenja 2 NS I 2 0 5
79 D182 Hemija čvrstog stanja 2 SA I 1,5 0,5 5
80 D183 Hemijski senzori 2 SA I 1 1 5
81 D184 Specijalna poglavlja prenosa toplote 2 NS I 2 1 4
82 D186 Principi dinamike polimernih sistema 2 NS I 3 1 6
83 D198 Principi organske sinteze - savremene metode i reakcije 2 TM I 3 0 6
84 D127 Fizička organska hemija 2 NS I 2 0 5
85 14D015 Odabrana ehnologije mikrobne biomase 2 NS I 2 0 5
86 DIZ3 Odabrani mikrobiološki procesi u zaštiti životne sredine 2 NS I 2 0 4
87 DIZ4 Organske zagađujuće supstance 2 NS I 2 0 4
88 14D016 Otkazi i integritet konstrukcija procesne opreme 2 NS I 3 1 6
89 14DMI14 Otpornost materijala 2 NS I 2 1 5
90 14DMI12 Očvršćavanje metala 2 NS I 2 0 5
91 14DMI20 Peći i reaktori u metalurgiji 2 NS I 2 0 5
92 D162 Prenos toplote i energetska integracija 2 NS I 2 0 5
93 14D108 Principi intenzifikacije procesa 2 NS I 2 1 5
94 14DIZ9 Principi fizičkih i hemijskih postupaka tretmana voda 2 NS I 2 0 5
95 14D017 Projektovanje bioloških procesa prečišćavanja otpadnih voda 2 NS I 2 0 5
96 14D187 Projektovanje višefaznih hemijskih reaktora 2 NS I 3 1 6
97 14D161 Savremeni postupci prerade polimera 2 NS I 2 0 5
98 14DMI15 Savremeni procesi i materijali u livarstvu 2 NS I 2 0 5
99 14D018 Staklo-keramika 2 NS I 3 0 5
100 14DMI13 Stereološka analiza strukture 2 NS I 2 0 5
101 D102MI Struktura i svojstva metalnih materijala 2 NS I 2 1 5
102 D116 Struktura i svojstva polimernih materijala 2 NS I 1,5 0,5 5
103 14D110TT Teorija formiranja vlakana 2 NS I 2 1 5
104 D111TT Tehnička vlakna 2 NS I 2 0 5
105 14DMI16 Tehnologija zavarivanja i lemljenja 2 NS I 1 1 5
106 14DIZ5 Tehnologija prečišćavanja otpadnih voda 2 NS I 12 2 5
107 14D019 Tehnologija pripreme vode 2 NS I 2 1 5
108 14DIZ8 Tečna hromatografija - masena spektrometrija 2 NS I 2 1 5
109 14D020 Uvećanje razmera procesa 2 NS I 2 1 4
110 14DMI17 Upotreba računara u simulaciji livenja i dizajniranju odlivaka i ulivnih sistema 2 NS I 2 0 5
111 14DMI2 Fazne transformacije u metalnim materijalima 2 NS I 2 0 5
112 14DMI4 Fizika loma 2 NS I 1 1 5
113 14DMI01 Fizička metalurgija 2 NS I 1 1 5
114 14DMI02 Fizička metalurgija zavarivanja 2 NS I 2 0 5
115 14DMI3 Fizičko-hemijski procesi u kontaktnoj zoni metal-kalup 2 NS I 2 0 5
116 14D021 Hemometrija 2 NS I 2 0 5
117 D103 Biohemijska kinetika 2 NS I 1 1 5
118 D191 Elektrohemijska kinetika i metode merenja 2 SA I 2,5 0,5 6
119 D105BB Fenomeni prenosa u biološkim sistemima 2 NS I 3 0 5
120 DFP3 Fenomeni prenosa u inženjerstvu materijala 2 NS I 1 1 5
121 14DMI5 Viši kurs fizike čvrstoće i plastičnosti 2 TM I 1 1 5
122 14DMI8 Materijali za visokotemperaturne namene 2 TM I 2 0 5
123 14D107TT Medicinski tekstil 2 TM I 2 0 5
124 14DMI11 Metalurgija zavarivanja 2 TM I 1 1 5
125 DMI10 Metalurgija praha 2 TM I 2 0 4
126 14DMI9 Mehaničko ponašanje materijala 2 TM I 2 0 5
127 D108TT Novi i specijalni procesi u bojenju, doradi i štampanju 2 TM I 2 0 4
128 D107 Ambalaža za specijalne namene 2 SA I 2 1 4
129 D110 Informacioni sistemi u grafičkoj industriji 2 SA I 2 0 4
130 14D111 Metal, ugljenični i keramički kompoziti 2 SA I 3 0 5
131 D112 Metoda konačnih elemenata u inženjerstvu materijala 2 SA I 2 1 4
132 D113 Odabrana poglavlja projektovanja procesa u hemijskoj industriji 2 SA I 1 1 5
133 14D114 Reologija polimera 2 SA I 2 1 6
134 D115 Svetlosno osetljivi slojevi 2 NS I 3 0 4
135 14D168 Struktura i svojstva kompozitnih materijala sa polimernom matricom 2 SA I 2 0 5
136 14D118 Fizička hemija polimera 2 SA I 1,5 0,5 5
137 D188 Teorijski osnovi keramike i stakla 2 SA I 3 0 5
138 14D189 Analitičke metode u kontroli procesa 2 SA I 2 0 6
139 14D190 Separacione metode u kontroli kvaliteta 2 SA I 2 0 5
140 D192 Fizičko-hemijske osnove farmaceutskog inženjerstva 2 SA I 2 0 4
141 14D119 Višefazni sistemi 2 NS I 2 1 4
142 14D185 Inženjerstvo tkiva 2 NS I 2 0 4
143 D104TT Inženjerstvo odeće za specijalne namene 2 NS I 2 0 4
144 14DMI6 Inženjerstvo površina 2 NS I 2 0 5
145 D105TT Inženjerstvo površine polimernih i tekstilnih materijala 2 NS I 2 0 4
146 D106BB Inženjerstvo ćelije 2 NS I 1 1 5
147 14DMI7 Karakterizacija strukture materijala 2 NS I 2 0 5
148 D106TT Kolorimetrija i vizuelna svojstva polimernih i tekstilnih materijala 2 NS I 2 0 4
149 14D101MI Kinetika faznih transformacija 2 NS I 2 0 5