Navigacija

Izborni predmeti na studijskom programu Inženjerstvo materijala

  Š Naziv predmeta   Tip Status predmeta   ESPB
S Časovi aktivne nastave
  P SIR
Izborni blok 1
1 DZM1 Odabrana poglavlja matematičke analize 1 TM I 2 0 5
2 DZM2 Odabrana poglavlja numeričke analize 1 TM I 2 0 5
3 DZM3 Matematička obrada eksperimentalnih podataka 1 TM I 2 0 5
Izborni blok 2
1 DZ1 Viši kurs analitičke hemije 1 TM I 3 0 5
2 D1022 Odabrana poglavlja biohemije - vitamini 1 TM I 2 0 5
3 DZ3 Struktura i reaktivnost neorganskih jedinjenja 1 TM I 2 0 5
4 14DZ4 Struktura i reaktivnost organskih molekula 1 TM I 3 0 5
5 DT1 Viši kurs termodinamike 1 TM I 2 0 5
6 DT2 Hemijska termodinamika 1 TM I 2 0 5
7 DFP1 Analogije fenomena prenosa 1 NS I 2 0 5
8 D105BB Fenomeni prenosa u biološkim sistemima 1 NS I 3 0 5
9 DFP3 Fenomeni prenosa u inženjerstvu materijala 1 NS I 1 1 5
10 14DMI5 Viši kurs fizike čvrstoće i plastičnosti 1 TM I 1 1 5
11 14D001 Vode u termoenergetici 1 TM I 3 0 6
12 14DMI8 Materijali za visokotemperaturne namene 1 TM I 2 0 5
13 14D009 Materijali za obnovljive izvore energije 1 TM I 2 1 5
14 14D107TT Medicinski tekstil 1 TM I 2 0 5
15 14D010 Menadžment ljudskih resursa 1 TM I 3 0 3
16 14D011 Merenje jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja 1 TM I 2 1 5
17 14DMI11 Metalurgija zavarivanja 1 TM I 1 1 5
18 DMI10 Metalurgija praha 1 TM I 2 0 4
19 14D012 Mehaničko inženjerstvo tekstilnih materijala 1 TM I 2 0 5
20 14DMI9 Mehaničko ponašanje materijala 1 TM I 2 0 5
21 14D013 Nanostrukturni metalni materijali 1 TM I 2 0 5
22 14D014 Nanotehnologije u tekstilnoj industriji 1 TM I 3 0 4
23 D108TT Novi i specijalni procesi u bojenju, doradi i štampanju 1 TM I 2 0 4
24 D107 Ambalaža za specijalne namene 1 SA I 2 1 4
25 D110 Informacioni sistemi u grafičkoj industriji 1 SA I 2 0 4
26 14D111 Metal, ugljenični i keramički kompoziti 1 SA I 3 0 5
27 D112 Metoda konačnih elemenata u inženjerstvu materijala 1 SA I 2 1 4
28 D113 Odabrana poglavlja projektovanja procesa u hemijskoj industriji 1 SA I 1 1 5
29 14D114 Reologija polimera 1 SA I 2 1 6
30 D115 Svetlosno osetljivi slojevi 1 NS I 3 0 4
31 14D168 Struktura i svojstva kompozitnih materijala sa polimernom matricom 1 SA I 2 0 5
32 14D118 Fizička hemija polimera 1 SA I 1,5 0,5 5
33 D188 Teorijski osnovi keramike i stakla 1 SA I 3   5
34 14D189 Analitičke metode u kontroli procesa 1 SA I 2   6
35 14D190 Separacione metode u kontroli kvaliteta 1 SA I 2 0 5
36 D191 Elektrohemijska kinetika i metode merenja 1 SA I 2,5 0,5 6
37 D192 Fizičko-hemijske osnove farmaceutskog inženjerstva 1 SA I 2 0 4
38 14D119 Višefazni sistemi 1 NS I 2 1 4
39 14D185 Inženjerstvo tkiva 1 NS I 2 0 4
40 D104TT Inženjerstvo odeće za specijalne namene 1 NS I 2 0 4
41 14DMI6 Inženjerstvo površina 1 NS I 2 0 5
42 D105TT Inženjerstvo površine polimernih i tekstilnih materijala 1 NS I 2 0 4
43 D106BB Inženjerstvo ćelije 1 NS I 1 1 5
44 14DMI7 Karakterizacija strukture materijala 1 NS I 2 0 5
45 14D005 Kinetika metalurških procesa 1 NS I 2 0 5
46 14D101MI Kinetika faznih transformacija 1 NS I 2 0 5
47 14D006 Koloidna hemija 1 NS I 1,5 0,5 5
48 D106TT Kolorimetrija i vizuelna svojstva polimernih i tekstilnih materijala 1 NS I 2 0 4
49 14D007 Komfor tekstilnih materijala i odeće 1 NS I 2 0 5
50 14D008 Kreativni inženjering 1 NS I 2 0 5
51 14D178 Hemija metal-organskih jedinjenja 1 NS I 2 0 5
52 14D179 Hemija pesticida 1 SA I 2 0 5
53 D132 Elektrodni materijali 1 SA I 2 0,5 5
54 D133 Elektrokataliza 1 SA I 2 0,5 5
55 D135 Elektrohemijski i alternativni izvori električne energije 1 SA I 2 0,5 5
56 D138 Kataliza u organskoj hemiji 1 SA I 2 0 5
57 14D153 Odabrana poglavlja hemije prirodnih organskih jedinjenja 1 NS I 2 0 5
58 D181 Hemija heterocikličnih jedinjenja 1 NS I 2 0 5
59 D182 Hemija čvrstog stanja 1 SA I 1,5 0,5 5
60 D127 Fizička organska hemija 1 NS I 2 0 5
Izborni blok 3
1 D193 Heterogena kataliza 2 SA I 2 0 4
2 D194 Fazna ravnoteža u višekomponentnim sistemima 2 SA I 2 0 4
3 D195 Viši kurs elektrohemijskog inženjerstva 2 SA I 3 0 6
4 D196 Specijalna poglavlja prenosa mase 2 SA I 2 0 4
5 D120 Analiza i razvoj nestacionarnih procesa i tehnika 2 SA I 2 2 5
6 14D121 Analiza tragova specifičnih zagađujućih materija 2 SA I 2 0 5
7 D122 Bioaktivne materije u kozmetičkim proizvodima 2 SA I 1,5 0,5 4
8 14D123 Biokompozitni materijali 2 SA I 3 0 5
9 D124 Biomasa kao izvor energije 2 SA I 1 1 4
10 D125 Bioneorganska hemija 2 NS I 1,5 0,5 5
11 D103 Biohemijska kinetika 2 NS I 1 1 5
12 14D002 Difuziona svojstva polimera 2 NS I 3 0 5
13 D126 Imobilisani biokatalizatori: tehnike imobilizacije, bioreaktori i primena 2 SA I 2 1 6
14 14D128 Viši kurs karakterisanja makromolekula 2 NS I 1,5 0,5 5
15 14DMI18 Viši kurs metalurških procesa 2 NS I 2 0 5
16 14DMI1 Deformaciono procesiranje metala - viši kurs 2 NS I 2 0 5
17 D102TT Geotekstilni materijali 2 NS I 2 0 4
18 D104BB Industrijska mikrobiologija 2 NS I 2 0 5
19 D129 Galvanska tehnika 2 SA I 3 1 5
20 D130 Degradacija i stabilizacija polimera 2 SA I 2 0 5
21 D131 Ekonomika energetike 2 NS I 3 0 4
22 14D003 Elektrokeramika 2 SA I 2 0 4
23 14D004 Elektrohemijsko dobijanje polimernih i biokeramičkih prevlaka 2 SA I 1,5 0,5 5
24 D134 Elektrohemijska zaštita metala od korozije 2 SA I 2 0 5
25 14DMI20 Zavarljivost i sigurnost zavarenih spojeva 2 SA I 1 1 5
26 14D136 Zelena hemija 2 SA I 2 2 5
27 14D137 Inženjersko upravljanje u procesnoj industriji 2 SA I 1 3 5
28 14D139 Kvantifikacija vizuelnih informacija 2 SA I 2 1 5
29 D140 Korozija 2 SA I 2 0 5
30 14D141 Masena spektrometrija 2 SA I 2 0 5
31 D143 Metode karakterizacije keramičkih i staklastih materijala 2 SA I 1,5 0,5 4
32 14D144 Mehanika laminatnih kompozitnih ploča i ljuski 2 SA I 2 1 5
33 D146 Neorganski adsorbenti-teorijski osnovi i primena 2 NS I 1,5 0,5 4
34 14D147 Niskotemperaturni keramički procesi 2 SA I 2 0 5
35 D148 Numeričke metode u hemijskom inženjerstvu 2 NS I 2 0 4
36 D149 Odabrana poglavlja biofizike 2 NS I 2 0 4
37 D150 Odabrana poglavlja instrumentalne analize 2 SA I 3 0 7
38 D151 Odabrana poglavlja projektovanja procesa u biohemijskom inženjerstvu 2 SA I 1 1 5
39 D152 Odabrana poglavlja tehnologije građevinskih materijala 2 SA I 1,5 0,5 4
40 14D154 Odabrani membranski procesi 2 NS I 2 0 5
41 14D155 Organske boje i pigmenti 2 NS I 2 0 5
42 D156 Otpadni organski proizvodi kao sekundarne sirovine 2 SA I 2 0 5
43 14D157 Površinski aktivne materije 2 SA I 1,5 0,5 5
44 14D158 Polimerizacije u heterogenim sistemima 2 NS I 1,5 0,5 5
45 14D159 Polimerne blende 2 NS I 1,5 0,5 5
46 14D160 Polimerni biomaterijali 2 SA I 3 0 5
47 D163 Principi sinteze polimera 2 NS I 1,5 0,5 5
48 14D164 Procesi pod visokim pritiscima 2 NS I 3 1 5
49 14D165 Procesiranje materijala za elektroniku 2 NS I 3 1 5
50 D166 Sanitarna mikrobiologija 2 SA I 1,5 0,5 4
51 D167 Sinteza, svojstva i primena biokeramičkih materijala 2 SA I 1,5 0,5 4
52 14D169 Struktura stakla i staklastih materijala 2 SA I 3 0 5
53 D170 Strukturna analiza organskih molekula 2 SA I 3 0 6
54 14D171 Teorija procesa sagorevanja 2 SA I 3 0 6
55 D173 Termodinamika rastvora elektrolita 2 NS I 2 0 4
56 D174 Fizika materijala 2 NS I 2 0 4
57 D175 Fizika čvrstog stanja 2 NS I 2 0 4
58 14D176 Fizičko-mehanička ispitivanja materijala - viši kurs 2 SA I 3 1 5
59 14D177 Hemija visokoenergetskih materijala 2 NS I 2 0 5
60 D180 Hemija fiziološki aktivnih jedinjenja 2 NS I 2 0 5
61 D183 Hemijski senzori 2 SA I 1 1 5
62 D184 Specijalna poglavlja prenosa toplote 2 NS I 2 1 4
63 D186 Principi dinamike polimernih sistema 2 NS I 3 1 6
64 D198 Principi organske sinteze - savremene metode i reakcije 2 TM I 3 0 6
65 14D015 Odabrana poglavlja tehnologije mikrobne biomase 2 NS I 2 0 5
66 DIZ3 Odabrani mikrobiološki procesi u zaštiti životne sredine 2 NS I 2 0 4
67 DIZ4 Organske zagađujuće supstance 2 NS I 2 0 4
68 14D016 Otkazi i integritet konstrukcija procesne opreme 2 NS I 3 1 6
69 14DMI14 Otpornost materijala 2 NS I 2 1 5
70 14DMI12 Očvršćavanje metala 2 NS I 2 0 5
71 14DMI20 Peći i reaktori u metalurgiji 2 NS I 2 0 5
72 D162 Prenos toplote i energetska integracija 2 NS I 2 0 5
73 14D108 Principi intenzifikacije procesa 2 NS I 2 1 5
74 14DIZ9 Principi fizičkih i hemijskih postupaka tretmana voda 2 NS I 2 0 5
75 14D017 Projektovanje bioloških procesa prečišćavanja otpadnih voda 2 NS I 2 0 5
76 14D187 Projektovanje višefaznih hemijskih reaktora 2 NS I 3 1 6
77 14D161 Savremeni postupci prerade polimera 2 NS I 2 0 5
78 14DMI15 Savremeni procesi i materijali u livarstvu 2 NS I 2 0 5
79 14D018 Staklo-keramika 2 NS I 3 0 5
80 14DMI13 Stereološka analiza strukture 2 NS I 2 0 5
81 D102MI Struktura i svojstva metalnih materijala 2 NS I 2 1 5
82 D116 Struktura i svojstva polimernih materijala 2 NS I 1,5 0,5 5
83 14D110TT Teorija formiranja vlakana 2 NS I 2 1 5
84 D111TT Tehnička vlakna 2 NS I 2 0 5
85 14DMI16 Tehnologija zavarivanja i lemljenja 2 NS I 1 1 5
86 14DIZ5 Tehnologija prečišćavanja otpadnih voda 2 NS I 2 2 5
87 14D019 Tehnologija pripreme vode 2 NS I 2 1 5
88 14DIZ8 Tečna hromatografija - masena spektrometrija 2 NS I 2 1 5
89 14D020 Uvećanje razmera procesa 2 NS I 2 1 4
90 14DMI17 Upotreba računara u simulaciji livenja i dizajniranju odlivaka i ulivnih sistema 2 NS I 2 0 5
91 14DMI2 Fazne transformacije u metalnim materijalima 2 NS I 2 0 5
92 14DMI4 Fizika loma 2 NS I 1 1 5
93 14DMI01 Fizička metalurgija 2 NS I 1 1 5
94 14DMI02 Fizička metalurgija zavarivanja 2 NS I 2 0 5
95 14DMI3 Fizičko-hemijski procesi u kontaktnoj zoni metal-kalup 2 NS I 2 0 5
96 14D021 Hemometrija 2 NS I 2 0 5