Navigacija

Inženjerstvo materijala

Predmeti se pohađaju na prvoj godini studija u ukupnom obimu od 50 ESPB pri čemu su tri predmeta obavezna, a ostali su izborni raspoređeni u određene izborne grupe prema nastavnom planu datom u sledećoj tabeli:

I godina

I semestar
 

ESPB
 

II semestar
 

ESPB
 

Matematika1

5

Izborni predmet 2

4 - 6

Hemijska kinetika

5

Izborni predmet 3

4 - 6

Termodinamika čvrstog stanja

5

Izborni predmet 4

4 - 6

Nauka o materijalima i inženjerstvo materijala

6

Izborni predmet 5

4 - 6

Izborni predmet 1

4

Izborni predmet 6

4 - 6

   

Izborni predmet 7

4 - 6

Istraživački rad

5

Istraživački rad

5

ukupno

30

ukupno

30

1 bira se jedan od predmeta Odabrana poglavlja matematičke analize, Odabrana pogavlja numeričke analize, Matematička obrada eksperimentalnih podataka


Studenti biraju izborne predmete iz spiska predmeta. Udeo izbornih predmeta u ukupnom obimu bodova koje student ostvaruje pohađanjem predmeta je 68%.

 

 

II godina

III semestar
 

ESPB
               

IV semestar
 

ESPB
 

Završni ispit

30

Istraživački rad

30

ukupno

30

ukupno

30

 

 

III godina

V semestar
 

ESPB 
               

VI semestar
 

ESPB
 

Istraživački rad

30

Istraživački rad

30

ukupno

30

ukupno

30

 

Lista predmeta na doktorskim akademskim studijama