Navigacija

Oblik i sadržaj doktorske disertacije

Informacije o standardnom obliku i sadržaju doktorske disertacije koja se brani na Univerzitetu u Beogradu:

Uputstva za oblikovanje doktorske disertacije;
Šta doktorska disertacija mora da sadrži?
Forma doktorske disertacije;
Elektronska verzija doktorske disertacije;
Obrazac naslovne strane doktorske disertacije: ćirilicalatinica – engleski.

U cilju adekvatnog pohranjivanja doktorske disertacije u Digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu, u skladu sa načelom otvorenog pristupa naučnom znanju, obavezni sastavni deo disertacije su i:

  • Potpisana izjava o autorstvu, kojom se tvrdi da u doktorskoj disertaciji nema delova kojima se narušavaju autorska prava drugih osoba – prilog 1;
  • Potpisana izjava da su obe verzije, štampana i elektronska, istovetne – prilog 2;
  • Potpisana izjava kojom se ovlašćuje Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" da disertaciju čuva u Digitalnom repozitorijumu Univerziteta u Beogradu, te je učini dostupnom javnosti, pod uslovima definisanim licencom za koju se autor odluči " – prilog 3.

Ove izjave dodaju se na kraju disertacije, iza biografije autora, i u štampanoj i u elektronskoj verziji.