Navigacija

Izborni predmeti

  Š Naziv predmeta   Tip Status predmeta   ESPB
S Časovi aktivne nastave
  P SIR

Izborni blok 1

1

DZM1

Odabrana poglavlja matematičke analize

1

TM

I

2

0

5

2

DZM2

Odabrana poglavlja numeričke analize

1

TM

I

2

0

5

3

DZM3

Matematička obrada eksperimentalnih podataka

1

TM

I

2

0

5

Izborni blok 2

1

D103

Biohemijska kinetika

1

NS

I

1

1

5

2

D104BB

Industrijska mikrobiologija

1

NS

I

2

0

5

3

D105BB

Fenomeni prenosa u biološkim sistemima

1

NS

I

3

0

5

4

D106BB

Inženjerstvo ćelije

1

NS

I

1

1

5

Izborni blok 3

1

DZ1

Viši kurs analitičke hemije

2

TM

I

3

0

5

2

DZ3

Struktura i reaktivnost neorganskih jedinjenja

2

TM

I

2

0

5

3

14DZ4

Struktura i reaktivnost organskih molekula

2

TM

I

3

0

5

4

DT1

Viši kurs termodinamike

2

TM

I

1,5

0,5

5

5

DT2

Hemijska termodinamika

2

TM

I

2

0

5

6

DT3

Termodinamika čvrstog stanja

2

TM

I

2

0

5

7

DFP1

Analogije fenomena prenosa

2

NS

I

2

0

5

8

DFP3

Fenomeni prenosa u inženjerstvu materijala

2

NS

I

1

1

5

9

14DMI5

Viši kurs fizike čvrstoće i plastičnosti

2

TM

I

1

1

5

10

14D001

Vode u termoenergetici

2

TM

I

3

0

6

11

14DMI8

Materijali za visokotemperaturne namene

2

SA

I

2

0

5

12

14D009

Materijali za obnovljive izvore energije

2

TM

I

2

1

5

13

14D107TT

Medicinski tekstil

2

TM

I

2

0

5

14

14D010

Menadžment ljudskih resursa

2

TM

I

3

0

3

15

14D011

Merenje jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

2

TM

I

2

1

5

16

4DMI11

Metalurgija zavarivanja

2

SA

I

1

1

5

17

DMI10

Metalurgija praha

2

SA

I

2

0

5

18

14D012

Mehaničko inženjerstvo tekstilnih materijala

2

TM

I

2

0

5

19

14DMI9

Mehaničko ponašanje materijala

2

SA

I

2

0

5

20

14D013

Nanostrukturni metalni materijali

2

NS

I

2

0

5

21

14D014

Nanotehnologije u tekstilnoj industriji

2

TM

I

3

0

4

22

D108TT

Novi i specijalni procesi u bojenju, doradi i štampanju

2

TM

I

2

0

4

23

D107

Ambalaža za specijalne namene

2

SA

I

2

1

4

24

D110

Informacioni sistemi u grafičkoj industriji

2

SA

I

2

0

4

25

14D111

Metal, ugljenični i keramički kompoziti

2

SA

I

3

0

5

26

D112

Metoda konačnih elemenata u inženjerstvu materijala

2

SA

I

2

1

4

27

D113

Odabrana poglavlja projektovanja procesa u hemijskoj industriji

2

SA

I

1

1

5

28

14D114

Reologija polimera

2

SA

I

2

1

6

29

D115

Svetlosno osetljivi slojevi

2

NS

I

3

0

4

30

14D168

Struktura i svojstva kompozitnih materijala sa polimernom matricom

2

SA

I

2

0

5

31

14D118

Fizička hemija polimera

2

SA

I

1,5

0,5

5

32

D188

Teorijski osnovi keramike i stakla

2

SA

I

3

 

5

33

14D189

Analitičke metode u kontroli procesa

2

SA

I

2

 

6

34

14D190

Separacione metode u kontroli kvaliteta

2

SA

I

2

0

5

35

D191

Elektrohemijska kinetika i metode merenja

2

SA

I

2,5

0,5

6

36

D192

Fizičko-hemijske osnove farmaceutskog inženjerstva

2

SA

I

2

0

4

37

14D119

Višefazni sistemi

2

NS

I

2

1

4

38

14D185

Inženjerstvo tkiva

2

NS

I

2

0

4

39

D104TT

Inženjerstvo odeće za specijalne namene

2

NS

I

2

0

4

40

14DMI6

Inženjerstvo površina

2

TM

I

2

0

5

41

D105TT

Inženjerstvo površine polimernih i tekstilnih materijala

2

NS

I

2

0

4

42

14DMI7

Karakterizacija strukture materijala

2

NS

I

2

0

5

43

14D005

Kinetika metalurških procesa

2

NS

I

2

0

5

44

14D101MI

Kinetika faznih transformacija

2

NS

I

2

0

5

45

14D006

Koloidna hemija

2

NS

I

1,5

0,5

5

46

D106TT

Kolorimetrija i vizuelna svojstva polimernih i tekstilnih materijala

2

NS

I

2

0

4

47

14D007

Komfor tekstilnih materijala i odeće

2

NS

I

2

0

5

48

14D008

Kreativni inženjering

2

SA

I

2

0

5

50

D193

Heterogena kataliza

2

SA

I

2

0

4

51

D194

Fazna ravnoteža u višekomponentnim sistemima

2

SA

I

2

0

4

52

D195

Viši kurs elektrohemijskog inženjerstva

2

SA

I

3

0

6

53

D196

Specijalna poglavlja prenosa mase

2

SA

I

2

0

4

54

D120

Analiza i razvoj nestacionarnih procesa i tehnika

2

SA

I

2

2

5

55

14D121

Analiza tragova specifičnih zagađujućih materija

2

SA

I

2

0

5

56

D122

Bioaktivne materije u kozmetičkim proizvodima

2

SA

I

1,5

0,5

4

57

14D123

Biokompozitni materijali

2

SA

I

3

0

5

58

D124

Biomasa kao izvor energije

2

SA

I

1

1

4

59

D125

Bioneorganska hemija

2

NS

I

1,5

0,5

5

60

14D002

Difuziona svojstva polimera

2

NS

I

3

0

5

61

D126

Imobilisani biokatalizatori: tehnike imobilizacije, bioreaktori i primena

2

SA

I

2

1

6

62

14D128

Viši kurs karakterisanja makromolekula

2

NS

I

1,5

0,5

5

63

14DMI18

Viši kurs metalurških procesa

2

SA

I

2

0

5

64

14DMI1

Deformaciono procesiranje metala - viši kurs

2

TM

I

2

0

5

65

D102TT

Geotekstilni materijali

2

NS

I

2

0

4

66

D129

Galvanska tehnika

2

SA

I

3

1

5

67

D130

Degradacija i stabilizacija polimera

2

SA

I

2

0

5

68

D131

Ekonomika energetike

2

NS

I

3

0

4

69

D132

Elektrodni materijali

2

SA

I

2

0,5

5

70

D133

Elektrokataliza

2

SA

I

2

0,5

5

71

14D003

Elektrokeramika

2

SA

I

2

0

4

72

14D004

Elektrohemijsko dobijanje polimernih i biokeramičkih prevlaka

2

SA

I

1,5

0,5

5

73

D134

Elektrohemijska zaštita metala od korozije

2

SA

I

2

0

5

74

D135

Elektrohemijski i alternativni izvori električne energije

2

SA

I

2

0,5

5

75

14DMI19

Zavarljivost i sigurnost zavarenih spojeva

2

SA

I

1

1

5

76

14D136

Zelena hemija 

2

SA

I

2

2

5

77

14D137

Inženjersko upravljanje u procesnoj industriji

2

SA

I

1

3

5

78

D138

Kataliza u organskoj hemiji

2

SA

I

2

0

5

79

14D139

Kvantifikacija vizuelnih informacija

2

SA

I

2

1

5

80

D140

Korozija

2

SA

I

2

0

5

81

14D141

Masena spektrometrija

2

SA

I

2

0

5

82

D143

Metode karakterizacije keramičkih i staklastih materijala

2

SA

I

1,5

0,5

4

83

14D144

Mehanika laminatnih kompozitnih ploča i ljuski

2

SA

I

2

1

5

84

D146

Neorganski adsorbenti-teorijski osnovi i primena

2

NS

I

1,5

0,5

4

85

14D147

Niskotemperaturni keramički procesi

2

SA

I

2

0

5

86

D148

Numeričke metode u hemijskom inženjerstvu

2

NS

I

2

0

4

87

D149

Odabrana poglavlja biofizike

2

NS

I

2

0

4

88

D150

Odabrana poglavlja instrumentalne analize

2

SA

I

3

0

7

89

D151

Odabrana poglavlja projektovanja procesa u biohemijskom inženjerstvu

2

SA

I

1

1

5

90

D152

Odabrana poglavlja tehnologije građevinskih materijala

2

SA

I

1,5

0,5

4

91

14D153

Odabrana poglavlja hemije prirodnih organskih jedinjenja

2

NS

I

2

0

5

92

14D154

Odabrani membranski procesi

2

NS

I

2

0

5

93

14D155

Organske boje i pigmenti

2

NS

I

2

0

5

94

D156

Otpadni organski proizvodi kao sekundarne sirovine

2

SA

I

2

0

5

95

14D157

Površinski aktivne materije

2

SA

I

1,5

0,5

5

96

14D158

Polimerizacije u heterogenim sistemima

2

NS

I

1,5

0,5

5

97

14D159

Polimerne blende

2

NS

I

1,5

0,5

5

98

14D160

Polimerni biomaterijali

2

SA

I

3

0

5

99

D163

Principi sinteze polimera

2

NS

I

1,5

0,5

5

100

14D164

Procesi pod visokim pritiscima

2

NS

I

3

1

5

101

14D165

Procesiranje materijala za elektroniku

2

NS

I

3

1

5

102

D166

Sanitarna mikrobiologija

2

SA

I

1,5

0,5

4

103

D167

Sinteza, svojstva i primena biokeramičkih materijala

2

SA

I

1,5

0,5

4

104

14D169

Struktura stakla i staklastih materijala

2

SA

I

3

0

5

105

D170

Strukturna analiza organskih molekula

2

SA

I

3

0

6

106

14D171

Teorija procesa sagorevanja

2

SA

I

3

0

6

107

D173

Termodinamika rastvora elektrolita

2

NS

I

2

0

4

108

D174

Fizika materijala

2

NS

I

2

0

4

109

D175

Fizika čvrstog stanja

2

NS

I

2

0

4

110

14D176

Fizičko-mehanička ispitivanja materijala - viši kurs

2

SA

I

3

1

5

111

14D177

Hemija visokoenergetskih materijala

2

NS

I

2

0

5

112

14D178

Hemija metal-organskih jedinjenja

2

NS

I

2

0

5

113

14D179

Hemija pesticida

2

SA

I

2

0

5

114

D180

Hemija fiziološki aktivnih jedinjenja

2

NS

I

2

0

5

115

D181

Hemija heterocikličnih jedinjenja

2

NS

I

2

0

5

116

D182

Hemija čvrstog stanja

2

SA

I

1,5

0,5

5

117

D183

Hemijski senzori

2

SA

I

1

1

5

118

D184

Specijalna poglavlja prenosa toplote

2

NS

I

2

1

4

119

D186

Principi dinamike polimernih sistema

2

NS

I

3

1

6

120

D198

Principi organske sinteze - savremene metode i reakcije

2

TM

I

3

0

6

121

D127

Fizička organska hemija

2

NS

I

2

0

5

122

14D015

Odabrana poglavlja tehnologije mikrobne biomase

2

NS

I

2

0

5

123

DIZ3

Odabrani mikrobiološki procesi u zaštiti životne sredine

2

NS

I

2

0

4

124

DIZ4

Organske zagađujuće supstance

2

NS

I

2

0

4

125

14D016

Otkazi i integritet konstrukcija procesne opreme

2

NS

I

3

1

6

126

14DMI14

Otpornost materijala

2

NS

I

2

1

5

127

14DMI12

Očvršćavanje metala

2

SA

I

2

0

5

128

14DMI20

Peći i reaktori u metalurgiji

2

SA

I

2

0

5

129

D162

Prenos toplote i energetska integracija

2

NS

I

2

0

5

130

14D108

Principi intenzifikacije procesa

2

NS

I

2

1

5

131

14DIZ9

Principi fizičkih i hemijskih postupaka tretmana voda

2

NS

I

2

0

5

132

14D017

Projektovanje bioloških procesa prečišćavanja otpadnih voda

2

NS

I

2

0

5

133

14D187

Projektovanje višefaznih hemijskih reaktora

2

NS

I

3

1

6

134

14D161

Savremeni postupci prerade polimera

2

NS

I

2

0

5

135

14DMI15

Savremeni procesi i materijali u livarstvu

2

SA

I

2

0

5

136

14D018

Staklo-keramika

2

NS

I

3

0

5

137

14DMI13

Stereološka analiza strukture

2

SA

I

2

0

5

138

D102MI

Struktura i svojstva metalnih materijala

2

NS

I

2

1

5

139

D116

Struktura i svojstva polimernih materijala

2

NS

I

1,5

0,5

5

140

14D110TT

Teorija formiranja vlakana

2

NS

I

2

1

5

141

D111TT

Tehnička vlakna

2

NS

I

2

0

5

142

14DMI16

Tehnologija zavarivanja i lemljenja

2

SA

I

1

1

5

143

14DIZ5

Tehnologija prečišćavanja otpadnih voda

2

NS

I

2

2

5

144

14D019

Tehnologija pripreme vode

2

NS

I

2

1

5

145

14DIZ8

Tečna hromatografija - masena spektrometrija

2

NS

I

2

1

5

146

14D020

Uvećanje razmera procesa

2

NS

I

2

1

4

147

14DMI17

Upotreba računara u simulaciji livenja i dizajniranju odlivaka i ulivnih sistema

2

SA

I

2

0

5

148

14DMI2

Fazne transformacije u metalnim materijalima

2

NS

I

2

0

5

149

14DMI4

Fizika loma

2

NS

I

1

1

5

150

14DMI01

Fizička metalurgija

2

NS

I

2

1

5

151

14DMI02

Fizička metalurgija zavarivanja

2

SA

I

2

0

5

152

14DMI3

Fizičko-hemijski procesi u kontaktnoj zoni metal-kalup

2

NS

I

2

0

5

153

14D021

Hemometrija

2

NS

I

2

0

5

154

DT3

Termodinamika čvrstog stanja

2

NS

I

2

0

5