Navigacija

prof. dr Boris Lončar

TMF - velika zgrada, kancelarija 13 a

011/3370425
011/3303747
lokal 747
Naučna oblast Tehnička fizika i fizička elektronika
Datum izbora u zvanje 30. oktobar 2013.

Predmeti

14D011 14D011 - Merenje jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja
14ZP103 14ZP103 - Tehnička fizika 1
14ZP113 14ZP113 - Tehnička fizika 2
14IŽS219 14IŽS219 - Zaštita životne sredine od zračenja i buke
14MZH11 14MZH11 - Odabrana poglavlja fizike materijala
BBI212 BBI212 - Biofizika
D149 D149 - Odabrana poglavlja biofizike
D174 D174 - Fizika materijala
D175 D175 - Fizika čvrstog stanja
MIZS11 MIZS11 - Upravljanje radioaktivnim otpadom
MIMF6 MIMF6 - Materijali u elektrotehnici

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Novi metod merenja ekshalacije radona iz građevinskih materijala, Ahmed Awhida, 29.12.2017.
 • Matematičko modelovanje rasprostiranja zagađujućih materija u vazduhu u okolini nuklearnih i industrijskih objekata, Dušan Nikezić, 28.11.2016.

Master akademske studije

 • Ispitivanje dnevne varijacije radona i ravnotežne koncentracije radona u zatvorenom objektu, Andrija Janković, 28.09.2018.
 • Ispitivanje varijacije koncentracije radona u zemlji sa dubinom, Dunja Antonijević, 28.09.2018.
 • Određivanje površinske ekshalacije radona iz građevinskog materijala, Teodora Nedić, 28.09.2018.
 • Poređenje ultrazvučnih slika i mamograma bazirano na uticaju materijala filtera na kvalitet digitalne X mamografije (Comparison between ultrasound imaging and the mammogram based on the influence of filter materials on the quality of digital X mammography), Fathya Shabek, 10.07.2018.
 • Merenje koncentracije radona u zemljištu korišćenjem aktivnog metoda, Aleksandra Tatić, 28.09.2017.
 • Merenje ekshalacije radona iz uzoraka zemlje aktivnom metodom, Luka Rubinjoni, 28.09.2017.
 • Ispitivanje metastabilnih radiofarmaceutika tehnecijuma <sup>99m</sup>Tc: kontrola kvaliteta i uticaj povećanja temperature na njihovu efikasnost, Jelena Drljača, 30.09.2016.
 • Merenje ekshalacije radona iz betona pomoću kanistera sa aktivnim ugljem, Marija Tošić, 30.09.2016.
 • Adsorpcija jona kobalta na hidrogelu poliakrilne kiseline, Verica Lazić, 10.07.2014.
 • Određivanje UV indeksa korišćenjem širokopojasnog detektora UV zračenja, Bojana Mirković, 29.09.2012.
 • Procena uticaja emisije SO<SUB>2</SUB> iz dimnjaka visine 150 metara na životnu sredinu, Danijela Stojković, 28.09.2012.
 • Poređenje uticaja emisije SO<SUB>2</SUB> iz dimnjaka različitih visina na životnu sredinu, Ana Jokić, 28.09.2012.

Osnovne akademske studije

 • Tehnologija remedijacije lokaliteta kontaminiranih niskoaktivnim radioaktivnim materijama, Marija Marjanović, 30.09.2014.

Osnovne studije

 • Karakterizacija veličina kod fotonaponske konverzije sunčevog zračenja, Miljan Stanišić, 13.07.2018.
 • Merenje protoka vazduha anemometrom, Nevena Mašić, 27.09.2013.
 • Ispitivanje dinamičkih karakteristika servoakcelerometara, Marija Protić, 29.03.2013.
 • Etaloniranje merila temperature i određivanje njihove merne nesigurnosti, Predrag Jović, 07.02.2013.
 • Ispitivanje uticaja nejonizujućeg zračenja na životnu sredinu, Tanja Tomković, 04.07.2012.
 • Ispitivanje karakteristika termistora sa pozitivnim temperaturskim koeficijentom, termistora sa negativnim temperaturskim koeficijentom i termometra sa tranzistorom kao senzorom temperature, Jelena Tomašević, 09.06.2011.
 • Merenje nivoa tečnosti kapacitivnim pretvaračima, Milica Radenković, 31.03.2011.
 • Merenje modula elastičnosti pomoću piezoelektričnih pretvarača, Marija Antonijević, 24.03.2011.
 • Ispitivanje dinamičkih karakteristika poluprovodničkih mernih traka, Nataša Delić, 30.09.2010.
 • Ispitivanje dinamičkih karakteristika silicijumskog otpornog senzora temperature, Slobodan Dragutinović, 12.07.2010.