Navigacija

prof. dr Mića Jovanović

TMF - velika zgrada, kancelarija 529/531a

011/3303699
lokal 699
Naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 23. decembar 2015.

Predmeti

14D137 14D137 - Inženjersko upravljanje u procesnoj industriji
14MHPP2 14MHPP2 - Projektovanje procesa 2
14HNH411 14HNH411 - Projektovanje procesa u neorganskoj hemijskoj tehnologiji
14HOH413 14HOH413 - Procena uticaja tehnoloških postrojenja na životnu sredinu
14HPI421 14HPI421 - Projektovanje procesa u polimernom inženjerstvu
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
HOH412 HOH412 - Projektovanje procesa u organskoj hemijskoj tehnologiji

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Smanjenje emisija lakoisparljivih organskih jedinjenja u industriji prerade nafte primenom čistije proizvodnje, Marina Mihajlović, 25.12.2015.

Master akademske studije

 • Elementi tehnološkog projekta sistema za valorizaciju deponijskog gasa, Aleksandar Tomić, 30.09.2016.
 • Elementi tehnološkog projekta sistema za preradu zauljenih otpadnih voda termoelektrane, Dimitrije Stevanović, 29.09.2011.

Osnovne akademske studije

 • Analiza sigurnosti postrojenja za proizvodnju vodonika u Rafineriji nafte Pančevo, Milica Bulja, 07.12.2017.
 • Analiza mogućnosti primene softvera RETScreen u tehnološkim projektima, Irina Trivković, 30.09.2017.
 • Analiza sigurnosti mazutnog postrojenja za start kotlova, Petar Stanojević, 03.09.2015.
 • Analiza sigurnosti tehnološkog procesa na punionice acetilena, Doris Janjić, 23.09.2014.
 • Analiza sigurnosti tehnološkog procesa proizvodnje acetilena, Andrea Janjić, 23.09.2014.
 • Studija sigurnosti tehnoloških procesa dezinfekcije vode, Jovana Mirosavljević, 22.09.2014.

Osnovne studije

 • Analiza uklanjanja i zbrinjavanja otpadnih ulja na OPD HE Đerdap 1, Ivana Šćojić, 23.06.2016.
 • Modelovanje tehnološkog procesa tretmana prirodnog gasa korišćenjem softvera za simulaciju u funkciji projektovanja procesa, Bojana Šutanovac, 10.01.2013.
 • Analiza podataka Nacionalnog registra izvora zagađivanja o zagađujućim materijama, na primeru postrojenja za sagorevanje u Republici Srbiji sa toplotnom snagom većom od 50 MW, Milica Štrbac, 29.12.2011.
 • Procena uticaja tretmana otpadnog mulja naftno - petrohemijskog kompleksa na životnu sredinu, Željka Branković, 08.11.2011.
 • HACCP analiza postrojenja za proizvodnju vode za piće iz akumulacije " Gruža" u Kragujevcu, Marija Nikitović, 28.12.2010.
 • Analiza podataka za Integralni katastar zagađivača na primeru velikih postrojenja za sagorevanje u Republici Srbiji, Milica Adžić, 30.09.2010.
 • Analiza uticaja na životnu sredinu proizvodnje bitumena primenom algoritma za redukovanje otpada, Jelena Tanasijević, 06.07.2010.
 • Analiza sigurnosti tehnoloških procesa u pogonima za preradu plastičnih masa u A.D. " Zlatarplast " Nova Varoš, Jelena Popović, 05.03.2010.
 • Analiza sigurnosti tehnoloških procesa u preradi otpadnih voda HIP - Petrohemije a.d. Pančevo, Nikola Mijajlović, 04.11.2009.
 • Analiza sigurnosti tehnoloških procesa u pogonu za mešanje baznih ulja i aditiva, Marija Milosavljević, 30.10.2009.
 • Analiza sigurnosti tehnoloških procesa u proizvodnji polietilena niske gustine, Mina Medić, 15.10.2009.
 • Elementi tehnološkog projekta postrojenja za uklanjanje ulja iz otpadnih voda rafinerije nafte, Dimitrije Stevanović, 21.09.2009.
 • Analiza gubitaka usled isparavanja na auto i železničkom punilištu u Rafineriji nafte Pančevo pre i nakon rekonstrukcije, Miroslav Podolski, 26.06.2009.
 • Analiza sigurnosti tehnoloških procesa u proizvodnji pretformi za duvanu ambalažu, Ana Ćitić, 27.03.2009.
 • Procena emisije lako isparljivih ugljovodonika iz skladišnih rezervoara Rafinerije nafte Pančevo, Nevena Topalović, 15.12.2008.
 • Analiza sigurnosti tehnološkog procesa za dezinfekciju vode u pogonu za preradu vode "Makiš" u JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", Sandra Kovačević, 15.12.2008.
 • Analiza sigurnosti tehnoloških procesa pogona za pretakanje tehničkih gasova, Sandra Popović, 30.09.2008.
 • Analiza sigurnosti tehnološkog procesa postrojenja za proizvodnju ugljenmonoksida MSK-Kikinda, Aleksandar Đorđević, 06.06.2008.
 • Analiza sigurnosti postrojenja ''Autopunilište'' u NIS-Rafineriji nafte Pančevo, Ranko Ristović, 25.12.2007.
 • Analiza sigurnosti tehnoloških procesa i postrojenja u fabrici '' Rumaguma-galaxy'', Jasmina Pantović, 23.10.2007.
 • Analiza sigurnosti tehnoloških procesa skladišnog postrojenja NIS-PETROL u Beogradu, Tijana Radoman, 04.10.2007.
 • Procena gasnih emisija iz skladišnih rezervoara Rafinerije nafte Pančevo pre i nakon rekonstrukcije, Tanja Žabarac, 27.07.2007.
 • Modelovanje sekcije za sintezu amonijaka korišćenjem procesnog simulatora ASPEN PLUS, Zdenka Đorđević, 08.11.2006.
 • Numeričko određivanje konstanti modela procesa polimerizacije dimetilitakonata mehanizmom slobodnih radikala, Marija Kirov, 29.09.2006.
 • Procena gasnih emisija motornih benzina u NIS Rafineriji nafte Pančevo pre i nakon rekonstrukcije skladišta, Milorad Bogdanović, 20.09.2006.
 • Procena emisije ugljovodonika iz skladišnih rezervoara rafinerijskih postrojenja na primeru nis rafinerije nafte pančevo, Jasna Čvoro, 14.07.2006.
 • Komparativna analiza postupaka za ukljanjanje azotnih oksida iz otpadnih gasova postrojenja za proizvodnju azotne kiseline, Jelena Ordagić, 14.06.2006.
 • Analiza sigurnosti tehnoloških procesa pri proizvodnji i skladištenju pneumatika, Ninoslav Panić, 13.12.2005.
 • Analiza sigurnosti tehnološkog procesa skladištenja tečnog kiseonika, Miljana Grujić, 02.12.2005.
 • Analiza gubitaka evaporacuje na auto pretakalištu u nis rafineriji nafte pančevo, Dušan Babić, 21.07.2005.
 • Razvoj modela gasnih emisija iz skladišnih rezervoara u fabrici etilen hip petrohemije u pančevu, Marija Petrović, 14.06.2005.
 • Analiza uticaja rekonstruisanog postrojenja za proizvodnju polietilena visoke gustine na životnu sredinu, Vladica Jevrić, 19.11.2004.
 • Haccp analiza u postrojenju za proizvodnju vode za piće, Vladimir Burazor, 30.09.2004.
 • Razvoj modela procesa proizvodnje sapuna, Ana Jovanović, 14.07.2004.
 • Analiza sigurnosti tehnoloških procesa u preduzeću/palanački kiseljak/ a.d., Dušan Cvetković, 05.05.2003.
 • Analiza uticaja na životnu sredinu u postrojenju za preradu politetrafluoretilena, Marija Drljača, 23.12.2002.