Navigacija

prof. dr Nedeljko Krstajić

TMF - velika zgrada, kancelarija 408

011/3303682
lokal 682
Naučna oblast Elektrohemija
Datum izbora u zvanje 14. novembar 2007.

Predmeti

14IIM41 14IIM41 - Korozija i zaštita materijala
D134 D134 - Elektrohemijska zaštita metala od korozije
D140 D140 - Korozija
ZP392 ZP392 - Fizička hemija 2

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Mentorstvo

Master akademske studije

  • Kinetika elektrohemijske oksidacije vodonika u prisustvu 100 ppm CO na sintetizovanoj nano struktuiranoj Ru-TiO<sub>2</sub>/Pt elektrodi, Jovana Stolica, 24.09.2014.

Osnovne studije

  • Koroziono ponašanje čelika sa prevlakom od elektroprovodnog polimera, Jelena Simović, 13.12.2001.