Navigacija

prof. dr Slavica Stevanović

TMF - velika zgrada, kancelarija 219

011/3303651
lokal 651
Naučna oblast Kontrola kvaliteta
Datum izbora u zvanje 1. oktobar 2016.

Mentorstvo

Master akademske studije

 • Uporedna analiza kvaliteta gotovih proizvoda u industriji piva, Ana Perošević, 30.09.2014.
 • Praćenje kvaliteta baruta primenom HPLC i HFC metode, Slavko Mijatov, 30.09.2013.
 • Uticaj radnih parametara na kapacitet membrane tokom mikrofiltracije otpadne vode, Ivana Šiljak, 27.09.2011.
 • Određivanje kapaciteta celulozno nitratne membrane za uklanjanje jona cinka iz vode, Suzana Savić, 27.09.2011.
 • Analiza kvaliteta površinskih i podzemnih voda na teritoriji Braničevskog okruga, Tanja Ilić, 11.04.2011.

Osnovne akademske studije

 • Spektrofotometrijsko određivanje aminokiselina u prisustvu jona teških metala, Dajana Đuričić, 24.09.2015.
 • Uticaj radnih parametara na pojavu onečišćenja membrane tokom mikrofiltracije, Milica Ljubisavljević, 20.09.2012.
 • Ispitivanje radnog veka celulozno nitratne membrane u procesu uklanjanja jona cinka iz vode, Jelena Petrović, 20.09.2012.
 • Uticaj radnih parametara na kapacitet celulozno-nitratne membrane tokom mikrofiltracije, Nataša Kočović, 29.09.2011.
 • Separacija jona cinka, olova i kadmijuma kombinovanom kompleksirajuće-mikrofiltracionom metodom, Danka Đoković, 14.06.2011.
 • Određivanje selektivnosti celulozno-acetatne membrane u procesu uklanjanja jona teških metala mikrofiltracijom, Ivana Šiljak, 30.09.2010.
 • Određivanje selektivnosti Na-karboksimetil celuloze u kombinovanom procesu kompleksiranja i mikrofiltracije jona teških metala, Suzana Savić, 30.09.2010.

Osnovne studije

 • Uticaj radnih parametara na kapacitet celulozno-acetatne membrane tokom mikrofiltracije, Stefan Sotirović, 20.02.2012.
 • Primena poliakrilnih membrana za uklanjanje jona cinka kombinovanom kompleksirajuće - mikrofiltracionom metodom, Zoran Sekulić, 02.06.2009.
 • Uklanjanje jona olova iz vode kombinovano kompleksirajuće - mikrofiltracionom metodom, Lidija Arsić, 23.03.2009.
 • " Primena natrijum - karboksimetil celuloze za uklanjanje jona kadmijuma iz vode mikrofiltracijom", Svetlana Simić, 24.12.2008.
 • Uporedna analiza rezultata merenja mikroelemenata u bioti mora različitim analitičkim tehnikama, Miloš Belušević, 29.10.2008.
 • Primena natrijum-karboksimetil celuloze za uklanjanje jona cinka iz vode mikrofiltracijom, Ivana Milanov, 18.04.2008.
 • Uticaj radnih parametara na efikasnost uklanjanja jona teških metala iz vode ultrafiltracijom, Aleksandra Milanović, 15.09.2004.
 • Ispitivanje reakcionih uslova kompleksiranja jona teških metala amino/kiselinama i belančevinama/, Jelena Ćirović, 16.12.2002.
 • Određivanje sadr2aja olova u motornom benzinu metodom disperzije energije x/zraka, Ivan Popović, 15.10.2002.
 • Određivanje tragova fenola u vodi metodom membranske ekstrakcije sa n/dekanolom, Aleksandra Vidojević, 04.04.2002.
 • Kolorimetrijska metoda za određivanje tragova šećera u vodi, Đorđe Knežević, 01.04.2002.
 • Spektrofotometrijska metoda za određivanje alkohola primenom hromne kiseline, Biljana Nikolić, 25.02.2002.
 • Ispitivanje efikasnosti membranske ekstrakcije fenola n-oktanolom u modulu sa šupljim vlaknima, Dušan Bučevac, 20.03.2001.