Navigacija

prof. dr Rajko Šašić

Redovni profesor
Katedra za tehničku fiziku

TMF - velika zgrada, kancelarija 13 a

011/3370398
011/3303747
011/3370425
lokal 747
Naučna oblast Tehnička fizika i fizička elektronika
Datum izbora u zvanje 21. februar 2007.

Predmeti

14ZP103 14ZP103 - Tehnička fizika 1
14ZP113 14ZP113 - Tehnička fizika 2
14IIM38 14IIM38 - Fizika čvrstog stanja
14MZH11 14MZH11 - Odabrana poglavlja fizike materijala
D174 D174 - Fizika materijala
D175 D175 - Fizika čvrstog stanja
MIMPE MIMPE - Polimeri u elektronici

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  1. Karlo Raić i Rajko Šašić, STM image visualization of Si(111) 7 x 7 surface (graphic simulation and implementation), APPLIED SURFACE SCIENCE, 253, 10, 2007, pp. 4501-4506
  2. Rajko Šašić, Tatjana Mihajlidi, Svetlana Milosavljević, Koviljka Asanović i Dragana Nikolić, An explicit calculation of relative surface deformation during a bursting test of fabrics, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 22, 1, 2003, pp. 13-19
  3. Karlo Raić, Rajko Šašić i Menka Petkovska, Graphic simulation of STM images of Si(111)7X7 surface, KEY ENGINEERING MATERIALS, 132-136, 1997, pp. 718-721

Mentorstvo

Master akademske studije

  • Prilog proučavanju anizotropije transportnih karakteristika silicijum-karbida (SiC), Hana El Swie, 23.08.2012.

Osnovne studije

  • Organski tankoslojni tranzistori i njihova primena u ekranima, Ana Hološ, 12.07.2012.
  • Poređenje metoda merenja ugaone brzine osovine, Ivana Pekmezović, 10.10.2011.