Faculty of Technology and Matellurgy
Pretraživanje:
Home -> Katedre -> Katedra za tekstilno inženjerstvo -> Predmeti -> Hemijska tehnologija tekstila

Hemijska tehnologija tekstila

TMF Hemijska tehnologija tekstila
III godina studija: V semestar - 4+2; VI semestar- 4+2
Profil: Projektovanje i tehnologija tekstilnih proizvoda

Literatura
 1. D.Džokić. "Hemijska dorada tekstilnog materijala", Zavod za grafičku tehniku - TMF, Beograd, 1986.
 2. D.Džokić, "Površinski aktivne materije - tenzidi", Naučna knjiga, Beograd, 1985.
 3. R.Trajković, D.Jocić, "Dorada tekstilnog materijala - laboratorijske vežbe", interni materijal, 1986.
 4. D.Džokić, "Teorija i tehnologija bojenja tekstilnog materijala", Zavod za grafičku tehniku - TMF, Beograd, 1989.
 5. Materijal sa predavanja.
Strana literatura
 1. P.Belini, F.Bonetti, E.Franzetti, G.Rosace, S.Vago, "Reference Book of Textile Technologies: Finishing", ACIMIT, Italy, 2001.
Opis predmeta

Teorijski i praktični osnovi procesa, metoda i operacija oplemenjivanja tekstilnog materijala. Upoznavanje sa načinima oplemenjivanja tekstilnog materijala u cilju postizanja novih ili modifikovanja postojećih svojstava. Prilagodjavanje uslova rada u industrijskim uslovima u zavisnosti od prethodne obrade materijala koji se konfekcionira. Ispit se polaže usmeno.

I Predavanja
 • Hemijska tehnologija tekstila. Priprema, dorada, bojenje i štampanje. Uvodne napomene o cilju oplemenjivanja tekstilnog materijala.
 • Dorada tekstilnog materijala. Podela postupaka u doradi tekstilnog materijala. Mehaničke dorade. Hemijske dorade. Specijalne dorade.
 • Prethodna priprema. Odskrobljavanje i iskuvavanje pamučnog materijala. Pranje vune, svile i sintetskih vlakana. Karbonizovanje vune. Mercerizovanje pamuka. Beljenje oksidacionim i redukcionim sredstvima. Beljenje vodonik-peroksidom. Alternativni načini beljenja pamuka i vune. Beljenje sintetskih vlakana. Mehanizam beljenja. Aparati i uredjaji za beljenje.
 • "Optičko" beljenje. Mehanizam "optičkog" beljenja. Stepen beline.
 • Primena enzima. Karakteristike enzima. Optimalni uslovi za delovanje enzima. Aktivnost enzima. Načini delovanja enzima.
 • Stabilizovanje i termofiksiranje. Stabilizovanje sintetskih vlakana. Stabilizovanje vune. Superkontrakcija. Dekatiranje, Crabbing postupak. Presovanje, kalandriranje, peglanje, čupavljenje.
 • Obrada vune protiv skupljanja. Mehanizam filcanja. Postupci obrade protiv filcanja. Oksidacioni postupci obrade. Hlor-Hercosett postupak. Aditivni postupci obrade. Kombinovani postupci obrade. Nekonvencionalni postupci obrade.
 • Obrada protiv zapaljivosti. Postupci obrade protiv zapaljivosti. Teorije zaštite protiv zapaljivosti.
 • Hidrofobiranje i oleofobiranje. Vodoodbojnost i vodonepropustljivost. Ugao kvašenja. Silikoni i fluorkarbonska jedinjenja.
 • Obrada protiv gužvanja. Predkondenzati i reaktanti.
 • Zaštita od moljaca i mikroorganizama. Sredstva za zaštitu i način njihove primene. Postojanost efekta obrade.
 • Specijalne dorade. Otežavanje i omekšavanje. Obrada protiv pilinga. Obrada antielektrostatičkim sredstvima, ultravioletnim adsorbensima.
 • Bojenje tekstilnog materijala. Klasifikacija boja. Tehnički nazivi boja. Nomenklatura boja. Kolor indeks - CI. Hemijska i koloristička klasifikacija. Izbor boja za bojenje tekstilnog materijala. Strukturne formule boja. Svojstva boja. Afinitet boje. Krive iscrpljenja. Adsorpcija i difuzija boje. Bojenje metodom iscrpljenja. Kontinualne metode bojenja.
 • Bojenje celuloznih vlakana. Mehanizam bojenja celuloznih vlakana. Principi veze boja-vlakno. Direktne boje. Reaktivne boje. Redukcione boje. Metode i uređaji za bojenje. Ostale klase boja (leuko-estri redukcionih boja, sumporne boje, boje koje se grade na vlaknu).
 • Bojenje proteinskih vlakana. Svojstva bojenja proteinskih vlakana. Parametri bojenja. Metode i uređaji za bojenje vune. Kisele boje. Podela kiselih boja. Metalkompleksne boje tipa 1:1 i 1:2. Hromne boje. Reaktivne boje. Ostale klase boja za bojenje proteinskih vlakana. Bojenje svile.
 • Bojenje hemijskih i sintetskih vlakana. Disperzne boje. Mehanizam bojenja disperznim bojama. Bojenje celuloznog acetata. Bojenje poliamidnih vlakana. Bojenje poliestarskih vlakana. Termosol postupak.
 • Bojenje mešavina. Bojenje u jednom kupatilu. Bojenje u više kupatila. Bojenje svih komponenata u istu nijansu.
 • Kvalitet obojenja. Naknadna obrada posle bojenja. Ravnomernost. Postojanost. Ekološki i toksikološki aspekti bojenja. Eko-teks standard.
 • Štampanje tekstilnog materijala. Uvod u teoriju štampanja. Priprema tkanina za štampanje. Štamparska pasta. Reološke karakteristike štamparske pašte. Zgušnjivači. Izbor boje i dodataka štamparskoj pasti. Pigmenti u štampanju. Metode štampanja i specijalni postupci. Štampanje ravnim šablonima. Štampanje gravirnim valjcima. Rotaciono štampanje. Transfer štampanje. Obrada tkanina posle štampanja.
II Vežbe
 • Osobine rastvora površinski aktivnih materija. Kvašenje, penušanje i pranje.
 • Odskrobljavanje, iskuvavanje, beljenje pamuka i vune.
 • Optičko beljenje. Odredjivanje stepena beline i stepena žućenja.
 • Mercerizovanje pamuka.
 • Obrada protiv gužvanja, odredjivanje ugla gužvanja.
 • Stabilizovanje tkanina od sintetskih vlakana.
 • Valjanje, dekatiranje, karbonizovanje, čupavljanje, šišanje, peglanje (pokazna vežba u industriji)
 • Mašine i uredjaji u hemijskoj tehnologiji tekstila (pokazna vežba i industriji).
 • Bojenje pamuka i vune različitim klasama boja (pokazna vežba u industriji).
 • Štampanje tekstilnog materijala (pokazna vežba u industriji).
Ciljevi predmeta
 1. Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim osnovama procesa, metoda i operacija oplemenjivanja tekstilnog materijala.
 2. Sticanje nephodnih znanja potrebnih za rad u industrijskim uslovima u konfekciji i njihovo kombinovanje sa znanjima stečenim iz srodnih predmeta.
Očekivani rezultati
 1. Studenti su upoznaju sa opremom i metodama za praćenje efekata oplemenjivanja tekstilnog materijala pre i posle konfekcioniranja.
 2. Studenti su osposobljeni da projektuju gotove tekstilne proizvode uzimajući u obzir karakteristike oplemenjenog polaznog materijala koji se konfekcionira.
Doprinos predmeta stručnom obrazovanju: 60%

Pripremili: prof. dr Petar Jovančić, dipl.inž., prof. dr Dragan Jocić, dipl.inž., maj 2003.


Karnegijeva 4  *  11120 Beograd  *  Srbija i Crna Gora  *  Phone: +381 11 3370-460  *  Fax: +381 11 3370-387  *  E-mail: tmf@tmf.bg.ac.rs
Code and Design