Faculty of Technology and Matellurgy
Pretraživanje:
Home -> Katedre -> OH -> Predmeti -> (HI, IZ) 209: Organska hemija

(HI, IZ) 209: Organska hemija

HI(IZ)209: Organska hemija

Materijal za učenje:
 1. Beleške sa predavanja
 2. K.P.C. Vollhard, N.E.Schore, Organska hemija, II izdanje (prevod B.A.Šolaja) Haidigraf, Beograd, 1996
 3. M.V.Piletić, V.Lj.Milić, S.M.Đilas, Organska hemija I i II, Novi Sad, 1992
 4. R.T.Morrison, R.N.Boyd, Organska kemija, Hiber, Zagreb, 1979
 5. Grupa autora, Zbirka zadataka iz organske hemije, TMF, Beograd, 2000
 6. Grupa autora, Eksperimentalna organska hemija, TMF, Beograd, 2002
Literatura:
 1. S.H.Pine, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994
 2. Ż.Čeković, Eksperimentalna organska hemija, Hemijski fakultet, 1995
Pregled predavanja:
Upoznavanje sa osnovnim znanjima iz strukture i reakcija organskih jedinjenja, principa laboratorijske i industrijske organske sinteze sa posebnim osvrtom na mogućnost primene organskih jedinjenja. Takođe se razmatraju osnovni pojmovi iz savremenih instrumentalnih analiza potrebnih svakom hemijskom inženjeru. Preduslov: ZO101. 4 časa predavanja i 2 časa vežbi u zimskom i 4 časa predavanja i 4 časa vežbi u letnjem semestru.

Teme kursa:

I. Struktura i svojstva organskih jedinjenja. Struktura, osobine i konformacije organskih jedinjenja. Prostorno prikazivanje molekula, funkcionlne grupe, principi nomenklature. Karakteristične reakcije organskih jedinjenja.
II. Alkani. Podela, izomerija i konformacija acikličnih jedinjenja i cikličnih jedinjenja; reakcije malih prstenova, dobijanje, reakcije i mehanizam reakcije supstitucije, lančane reakcije i termičke reakcije. Slobodni radikali: struktura, stabilnost i reaktivnost.
III. Alkeni. Struktura, izomerija, relativne stabilnosti, dobijanje. Mehanizam elektrofilnih i radikalskih adicija, polimerizacija. Karbokatjon. Regio i stereoselektivnost pri adicijama na dvostruku vezu.
IV. Alkini. Struktura, dobijanje, kiselost i reaktivnost.
V. Dieni. Konjugovane dvostruke veze. Delokalizacija elektrona. Dobijanje i reakcije 1,2 i 1,4-adicije, mehanizam polimerizacije, izoprenoidi.
VI. Aromatični ugljovodonici. Benzen i areni, policiklični aromati. Pojam aromatičnosti. Huckel-ovo pravilo aromatičnosti. Benzoidna i nebenzoidna aromatičnost. Dobijanje i reakcije. Mehanizam i mogućnosti elektrofilne i nukleofilne aromatične supstitucije. Regio i stereoselektivnost.
VII. Alkil i arilhalogenidi. Dobijanje, struktura i reaktivnost. Reakcije nukleofilne supstitucije i eliminacije. Baznost i nukleofilnost. Odnos supstitucije i eliminacije. Regio i stereoselektivnost.
VIII. Optička izomerija. Hiralnost molekula. Enantiomerija i diastereoizomerija, projekcine i perspektvne formule. Relativna i apsolutna konfiguracija.
IX. Organska jedinjenja kiseonika (alkoholi, fenoli, etri i epoksidi) Dobijanje i reakcije. Relativna kiselost i baznost. Korelacija strukture i kiselosti.
X. Organska jedinjenja sumpora (tioalkoholi, tioetri i sulfonske kiseline). Dobijanje i reakcije.
XI. Nitro i nitrozo jedinjenja. Dobijanje i reakcije. Eksplozivne materije.
XII. Amini. Dobijanje i reakcije. Korelacija baznosti i strukture.
XIII. Diazo i azo jedinjenja. Diazotovanje i kuplovanje, azo boje.
XIV. Organometalna jedinjenja. Dobijanje, elektronegativnost metala i reakcije.
XV. Aldehidi i ketoni. Struktura, dobijanje, reakcije, tautomerija. Nukleofilno-elektrofilna reaktivnost karbonilnih jedinjenja. Nukleofilna adicija na karbonilnu grupu, mehanizam i stereohemija. Aldolna kondezacija i srodne reakcije. Nezasićena i polikarbonilna jedinjenja, hinoni.
XVI: Karboksilne kiseline i derivati. Struktura i dobijanje. Korelacija strukture i kiselosti. Zasićene, nezasićene i dikarbonske kiseline. Mehanizam acilnih supstitucija. i interkonverzija funkcionalnih derivata, osobine derivata i reakcije. Malonestarska sinteza. Poliamidi i poliestri. Derivati ugljene kiseline. Supstituisane karboksilne kiseline. Halogen, hidroksi, keto i amino kiseline. Dobijanje i reakcije.
XVII. Heterociklična jedinjenja. Definicija i podela. Pojam heteroaromatičnosti. Petočlana heterociklična jedinjenja. Šestočlana heterociklična jedinjenja. Struktura, dobijanje i reakcije.
XVIII. Sintetska makromolekulska jedinjenja. Pojam polimera i makromolekula. Podela. Polimerizacija i polikondenzacija. Struktura polimera i makromolekula. Takticitet polimera. Pojedini značajni polimeri.
XIX. Belančevine. Podela, dobijanje i reakcije aminokiselina. Peptidna veza i njene karakteristike. Primarna, sekundarna, tercijarna i kvaternarna struktura belančevina. Enzimi.
XXI. Ugljeni Hidrati. Struktura, konfiguracija i konformacija monosaharida. Karakteristične reakcije monosaharida. Disaharidi. Saharoza, maltoza, celobioza i laktoza. Polisaharidi. Celuloza. Derivati celuloze. Skrob. Amiloza i amilopektin. Dekstrini.
XXII. Ostala hemijska prirodna jedinjenja. Lipidi, vitamini i alkaloidi. Nukleinske kiseline. Hormoni. Terpeni i steroidi.
XXIII. Instrumentalne metode. Ultraljubičasta i vidljiva spektroskopija. Gasna hromatografija. Infracrvena spektroskopija. NMR spektroskopija. Masena spektrometrija. GC-MS spektrometrija.

Ciljevi kursa:
 1. Usvajanje osnovnih i viših pojmova o strukturi i reaktivnosti organskih jedinjenja, nomenklaturi organskih jedinjenja, zavisnosti fizičkih i hemijskih osobina od strukture bitnih za hemijske inženjere.
 2. Usvajanje osnovnih pojmova iz savremenih instrumentalnih analiza.
 3. Izrada 8 organska preparata sa intermedijerima iz oblasti boja.
 4. Izrada literaturnog zadatka (upoznavanje sa korišćenjem literature, sinteza i praktično praćenje sinteze instrumentalnim metodama-UV, IR, 1H NMR).
Rezultati kursa:
 1. Studenti stiču osnovne pojmove o strukturi i reaktivnosti organskih jedinjenja, korelaciji strukture i fizičko-hemijskih karakteristika jedinjenja, načinu dobijanja i primenom pojedinih jedinjenja, potrebne za dalje studiranje i inženjersku praksu.
 2. Studenti stiču praktična znanja u laboratoriji iz sinteze u toku izrade organskih preparata.
 3. Studenti stiču osnovna znanja iz instrumentalnih metoda.
Metode ocenjivanja:
 1. Domaći zadaci koji pokrivaju sve teme iz kursa.
 2. Izrada uvodnog kolokvijuma vezanog za izradu preparata
 3. Izrada završnog kolokvijuma vezanog za izradu preparata.
 4. Izrada kolokvijuma u toku godine kojima se stiče pravo oslobađanja od pismenog dela ispita.
 5. Pismeni ispit.
 6. Usmeni ispit.
Doprinos kursa profesionalnom znanju: 100%.


Karnegijeva 4  *  11120 Beograd  *  Srbija i Crna Gora  *  Phone: +381 11 3370-460  *  Fax: +381 11 3370-387  *  E-mail: tmf@tmf.bg.ac.rs
Code and Design