Навигација

проф. др Славка Станковић

ТМФ - велика зграда, канцеларија 208

011/3303778
локал778
Научна областАналитичка хемија
Датум избора у звање 7. децембар 2016.

Предмети

ЗП44ЗП44 - Стручна пракса

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Докторске академске студије

 • Eлeмeнти у трaгoвимa у мeдитeрaнскoj дaгњи сa aспeктa људскoг здрaвљa и утицaja физичкo-хeмиjских пaрaмeтaрa мoрскe срeдинe, Ана Перошевић-Бајчета, 30.09.2020.
 • Уклaњaњe тeшких мeтaлa из њихoвих вoдeних рaствoрa oтпaднoм биoмaсoм нa бaзи кукурузa (Zea mays L.), Марија Петровић, 26.09.2016.
 • Кaрaктeрисaњe хeмиjскoг сaстaвa сeдимeнтa Бoкoкoтoрскoг зaливa кoришћeњeм eнeргeтски диспeрзивнe рeндгeнскe флуoрeсцeнтнe спeктрoмeтриje (ED-XRF), Бојан Танасковски, 23.09.2016.
 • Испитивање могућности примене неких морских организама као биоиндикатора загађења тешким металима воде залива Бока Которска, Михајло Јовић, 19.04.2013.

Мастер академске студије

 • Третман технолошких отпадних вода из индустрије посуђа, Ана Јанићијевић, 30.09.2019.
 • Симултано одређивање више елемената ED-XFR методом у морској трави (P. oceanica), Катарина Лола Бијелић, 30.09.2019.
 • Одређивање макро и микро елемената ED-XRF методом у морској трави, Милица Ивковић, 30.09.2017.
 • Токсичност испитиваних елемената у површинском седименту на морске организме, Марија Којић, 30.09.2016.
 • Процена ризика по здравље људи конзумирањем дагњи из Бококоторског залива у односу на садржај макро и микроелемената, Јелена Милосављевић, 22.12.2014.

Основне академске студије

 • Испитивање металног посуђа EDXRF спектрометријом, Ана Јанићијевић, 30.09.2017.
 • Контрола резултата испитивања флашираних вода на основу параметара електропроводљивости, Александра Симовић, 30.09.2017.
 • Одређивање садржаја микроелемената у морској цветници (Posidonia oceanica) узоркованој у бококоторском заливу у периоду јесен 2009. године, Марија Огњановић, 29.09.2010.

Основне студије

 • Одређивање квалитета површинског седимента Бококоторског залива на основу поређења измерених и натуралних вредности садржаја макро и микро елемената, Аида Садибашић, 27.09.2016.
 • Симултано одређивање концентрација макро и микро нутриената у шкољкама рендгенском флуоросцентном спектрометријом, Милица Малешевић, 02.07.2014.
 • Симултано одређивање концентрација макро и микро елемената у површинском седименту као и њихов екотоксиколошки утицај на организме, Биса Драгојловић, 05.05.2014.
 • Симултано одређивање концентрација више елемената у шкољкама рендгенском флоуросцетном спектрометријом, Милена Радомировић, 15.07.2013.
 • Одређивање трагова арсена у узорцима шкољки и морске траве из Бокоторског залива, Наташа Вуканић, 26.02.2013.
 • Одређивање трагова метала у шкољки M.galloprovincialis из Бококоторског залива узоркованој у септембру 2009.године, Ања Зеленовић, 17.12.2010.
 • Одређивање трагова метала у морској води боко-которског залива узоркованој у пролеће и јесен 2009.године, Ивана Ђорђевић, 29.12.2009.
 • Одређивање трагова метала у шкољки M.galloprovincialis из Бококоторског залива узоркованој у периоду од пролећа 2008. до пролећа 2009. године., Лела Петковић, 24.12.2009.
 • Одређивање трагова метала у морској цветници (P.oceanica) из Бококоторског залива узоркованој у периоду од пролећа 2008. до пролећа 2009. године, Андријана Росић, 15.12.2009.
 • Упоредна анализа садржаја испитиваних микроелемената у морској цветници ( Posidonia oceanica) узоркованој на црногорском приморју у периоду од 2005-2007.године, Бојан Стојадиновић, 03.07.2009.
 • Одређивање трагова метала у морској води бококоторског залива APDC/MIBK екстракцијом, Душица Лалић, 08.05.2009.
 • Одређивање садржаја микроелемената у морској води и биоти бококоторског залива - зима 2008.године, Невена Стоја, 17.11.2008.
 • Одређивање садржаја микроелемената у морској води и биоти мора Бококоторског залива -јесен 2007 године, Марија Пејчић, 21.04.2008.
 • Одређивање концентрације микроелемената у узорцима шкољки (Mytilus galloprovincialis) коришћењем различитих спектрометријских метода, Данило Смоловић, 18.04.2008.
 • Одређивање и анализа биолошког концентрационог фактора и коефицијента корелације испитиваних микроелемената у морској цветници (Posidonia oceanica) узоркованој на црногорском приморју, Бранко Ђурашиновић, 02.04.2008.
 • Одређивање биолошког концентрационог фактора и коефицијента корелације испитиваних микроелемената у морској шкољци (Mytilus Galloprovincialis) узоркованој на црногорском приморју, Ивана Костић, 14.02.2008.
 • Одређивање трагова метала у морској води црногорског приобаља APDC/MIBK екстракцијом, Маја Јовановић, 08.02.2008.
 • Одређивање садржаја микроелемената у узорцима морске траве (Posidonia oceanica) коришћењем различитих спектрометријских метода, Снежана Полимчевић, 21.12.2007.
 • Упоређивање садржаја микроелемената у шкољкама (Mytilus galloprovincialis) и морским цветницама (Possedonia oceanica) одређеног узорцима из периода пролеће/јесен 2006, Милан Стаменовић, 28.09.2007.
 • Одређивање и анализа биолошког концентрационог фактора и коефицијента корелације испитиваних микроелемената у морској цветници (Possidonia oceanica) узоркованој на Црногорском приморју, Татјана Живковић, 05.09.2007.
 • Одређивање коефицијената корелације приликом мерења микроелемената у узорцима шкољки ( Mytilus galloprovincialis) коришћењем различитих спектрометријских метода, Биљана Герасимовић, 20.08.2007.
 • Одређивање коефицијента корелације приликом мерења микроелемената у узорцима морске траве (Possidonia oceanica) коришћењем различитих спектрометријских метода, Михајло Јовић, 20.08.2007.
 • Одређивање садржаја микроелемената у морској води црногорског приморја атомском апсорпционом спектрометријом уз претходно концентрисање екстракцијом, Марија Петровић, 05.07.2007.
 • Упоређивање садржаја микроелемената у шкољкама (Mytilus galloprovincialis) и морским цветницама (Possedonia oceanica) одређеног спектрометријским методама (ААS и ED-XRF), Александар Тодоровић, 08.02.2007.
 • Одређивање садржаја микроелемената у морској цветници посседониа оцеаница јужног јадранског мора, Марија Петричевић, 31.07.2006.
 • Одредјивање садржаја микроелемената у морској води и шкољкама (мyтилус галлопровициалис) јужног јадранског мора, Милица Арсеновић, 28.04.2006.