Навигација

проф. др Менка Петковска

Редовни професор
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 36

011/3303610
011/3370209
локал610
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звање 12. мај 2004.

Предмети

14Д10814Д108 - Принципи интензификације процеса
Д120Д120 - Анализа и развој нестационарних процеса и техника
ЗП43ЗП43 - Основи аутоматског управљања
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
МХИП3МХИП3 - Динамика и нестационарни процеси
МХИП8МХИП8 - Интензификација процеса
ХФИ413ХФИ413 - Управљање процесима у фармацеутској индустрији
ХХП411ХХП411 - Системи аутоматског управљања процесима

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Даница Брзић и Менка Петковска, Nonlinear Frequency Response Analysis as a Tool for Identification of Adsorption Kinetics: Case Study—Pore-Surface Diffusion Control, MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2019, pp. 1-11
 2. Milos Mandic, Vladimir Dikic, Менка Петковска, Бранислав Тодић, Dragomir B. Bukur и Никола Никачевић, Dynamic analysis of millimetre-scale fixed bed reactors for Fischer-Tropsch synthesis, CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 192, 2018, pp. 434-447
 3. Карло Раић, Rajko Šašić и Menka Petkovska, Graphic simulation of STM images of Si(111)7X7 surface, KEY ENGINEERING MATERIALS, 132-136, 1997, pp. 718-721

Менторство

Мастер академске студије

 • Анализа могућности интензификације процеса синтезе метанола кроз периодични начин рада реактора заснована на примени нелинеарне фреквентне методе, Тамара Миличић, 12.12.2019.
 • Развој периодичних процеса заснован на методи нелинеарног фреквентног одзива и вишеобјектној оптимизацији, Виктор Милић, 15.07.2019.
 • Анализа периодичног рада биореактора применом нелинеарне фреквентне методе, Милош Стојановић, 07.09.2017.
 • Примена анализе нелинеарног фреквентног одзива за проучавање кинетике ензимских процеса, Владимир Пауновић, 30.09.2013.
 • Испитивање редукције кисеоника и оксидације хлороводоника у проточном циклонском реактору коришћењем динамичких метода, Зоран Павловић, 25.11.2011.
 • Одређивање компетитивних адсорпционих изотерми енантиомера на основу анализе нелинеарног фреквентног одзива, Ивана Мутавџин, 30.09.2011.
 • Анализа електрохемијских реакција оксидације и добијања водоника у киселој и базној средини коришћењем методе нелинеарног фреквентног одзива, Небојша Корица, 22.09.2011.
 • Загревање струје течности директном кондензацијом водене паре - моделовање и симулација, Ивана Ђукић, 12.10.2010.

Основне академске студије

 • Анализа осетљивости методе нелинеарног фреквентног одзива за анализу периодичног рада реактора на недовољну тачност параметара модела, Андрија Пантелић, 16.08.2017.
 • Динамичке симулације рада неизотермног каталитичког реактора коришћењем COMSOL Multiphysics модела, Ксенија Живанов, 30.09.2013.
 • Симулација регулације концентрације у реактору са сложеним струјањем коришћењем програмских пакета "COMSOL Multiphysics" и "Simulinka", Немања Микаћ, 12.07.2010.

Основне студије

 • Динамичке симулације рада неизотермног цевног реактора коришћењем COMSOL Multiphysics модела, Владан Кржељ, 28.10.2011.
 • Примена нелинеарне фреквентне методе на испитивање кинетике електрохемијске водоничне реакције.Теоријска анализа, Лука Живковић, 09.09.2011.
 • Испитивање кинетике електрохемијских реакција применом нелинеарне фреквентне анализе, Милан Андрић, 21.04.2011.
 • Анализа периодичног рада система адијабатских реактора са пакованим слојем, Никола Ћурчић, 07.04.2009.
 • Примена нелинеарне фреквентне методе на испитивање кинетике електрохемијског реаговања водоника-експериментално испитивање, Никола Дудуковић, 26.03.2009.
 • Регенерација хомогеног катализатора применом адсорпције у реверсном току: испитивање активности регенерисаног паладијумовог катализатора у Хек реакцији, Ирена Цуцулић, 23.04.2008.
 • Развој методе за испитивање пермеације бинарних гасних смеша кроз мембране од порозног стакла засноване на анализи нелинеарног фреквентног одзива-теоријска анализа, Марина Лазар, 05.03.2008.
 • Испитивање кинетике адсорпције cobalt(II)hlorida на модификованом силика-гелу, применом ZLC методе, Владимир Трипковић, 12.12.2006.
 • Примена софтверског пакета COMSOL Multiphysics на развој континуалне дводимензионалне хроматографије-нове методе за сепарацију вишекомпонентних смеша, Дана Мијовић, 29.06.2006.
 • Одређивање адсорпционих изотерми хомогеног катализатора цоцл2ппх32 на адсорбенсима типа модификоване слике и полимера, Весна Бојовић, 27.06.2005.
 • Развој методе за одрећивање периодичног квази стационарног стања цикличних процеса засноване на нелинеарном фреквентном оџиву, Ана Марковић, 14.10.2004.
 • Експериментално испитивање нелинеарног фреквентног оџива хроматографске колоне за случај бинарне адсорпције, Милица Илић, 02.10.2003.
 • Теоријска анализа нелинеарног фреквентног оџива хроматографске колоне за случај бинарне адсорпције, Далиборка Николић, 30.09.2003.
 • Нелинеарни фреквентни оџив хроматографске колоне/експериментална верификација, Владимир Живковић, 31.07.2003.
 • Развој методологије за калибрацију новог типа калориметра за динамичко одређивање топлоте адсорпције, Данијела Антов, 14.06.2002.
 • Примена нелинеарног фреквентног оџива на испитивање преноса масе у мембранским услиовима, Мирко Стијеповић, 30.07.2001.
 • Испитивање кинетике адсорције у бидисперзним сорбентима коришћењем нелинеарног фреквентног оџива, Никола Стојиљковић, 30.10.2000.