Навигација

проф. др Гордана Ушћумлић

ТМФ - велика зграда, канцеларија 328

011/3303869
011/3370393
локал869
Научна областОрганска хемија
Датум избора у звање 1. октобар 2017.

Предмети

МЗХ1МЗХ1 - Принципи органске синтезе

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Докторске академске студије

 • Синтeзa, структурa и свojствa пoтeнциjaлнo биoлoшки aктивних дeривaтa циклoaлкaнспирo-5-хидaнтoинa, Анита Лазић, 19.09.2017.
 • Утицaj три(2,3-eпoксипрoпил) изoциjaнурaтa кao вeзуjућeг aгeнсa нa кaрaктeристикe кoмпoзитних рaкeтних гoривa, Саша Брзић, 30.09.2016.
 • Биоаналитичке методе за детекцију и евалуацију токсичности органо-тиофосфатних инсектицида и производа њихове деградације, Мирјана Чоловић, 15.04.2014.
 • Синтеза, структура и својства потенцијално биолошки активних деривата пропанске киселине, Бојан Божић, 23.09.2013.
 • Проучавање утицаја структуре на антиконвулзивну активност 3,5-дисупституисаних-5-фенилхидантоина методом линеарне корелације енергије солватације, Немања Тришовић, 13.01.2012.

Мастер академске студије

 • Синтеза, структура и својства нових, потенцијално биолошки активних 3-(4-супституисаних бензоил)циклохексан-спиро-5-хиндатоина, Марија Јевтић, 22.09.2017.
 • Синтеза, структура и својства 5-(дисупституисаних фенилазо)-3-цијано-6-хидрокси-4-метил-2-пиридона, Јасмина Алемпијевић, 30.09.2016.
 • Утицај структурних и солватохромних карактеристика на експериментално одређену липофилност деривата циклоалканспиро-5-хидантоина, Зорица Јанковић, 30.09.2016.
 • Утицај структуре на антипролиферативну активност деривата циклоалканспиро-5-хидантоина, Кристина Гак, 11.07.2016.
 • Структурне и солватохромне карактеристике N-арил-2-метил-2-фенилсукцинимида, Мирела Гегић, 23.12.2015.
 • Утицај супституената и растварача на UV апсорпционе спектре N-арил-2-фенилсукцинимида, Стефан Стефановић, 22.12.2015.
 • Структурне и солватохромне карактеристике циклоалканспиро-5-хидантоина и њихових деривата, Милош Вуковић, 30.09.2015.
 • Утицај супституената на <sup>1</sup>H и <sup>13</sup>C NMR хемијска померања 1-арил-3-метилпиролидин-2,5-диона, Сања Милошевић, 23.06.2015.
 • Синтеза, структура и својства нових 3-(супституисаних бензил)-1,3-диазаспиро (4,5) декан-2,4-диона, Марија Лазаревић, 16.07.2014.
 • Експериментално и квантно-хемијско проучавање структуре 5-арилазо-4-арил-6-хидрокси-3-цијано-2-пиридонских боја, Радмила Гламочанин, 30.09.2013.
 • Синтеза, структура и својства нових 5-арилазо-3-цијано-4-фенил-6-хидрокси-1-метил-2-пиридонских боја, Анита Лазић, 28.09.2012.

Основне академске студије

 • Синтеза нових азо једињења као градивних јединица за фотоактивне материјале, Марина Шибалић, 27.02.2017.
 • Утицај структуре на <sup>1</sup>H и <sup>13</sup>C NMR спектроскопске карактеристике 3-(4-супституисаних бензил)циклоалканспиро-5-хидантоина, Невенка Јовановић, 09.12.2016.
 • Утицај структуре на <sup>1</sup>H и <sup>13</sup>C NMR спектроскопске карактеристике 3-(4-супституисаних бензил)-5,5-дифенил- и 3-(4-супституисаних бензил)-5-етил-5-фенилхидантоина, Вељко Новаков, 30.09.2016.
 • Синтеза, структура и солватохромизам пиридинских азо боја, Марија Јевтић, 14.09.2016.
 • Утицај супституената и растварача на УВ апсорпционе спектре нових 3-(4-супституисаних бензил)-1,3-диазоспиро[4.4]нонан-2,4-диона, Јелена Станишић, 27.11.2015.
 • Синтеза, структура и својства 3-(4-супституисаних бензил)-1,3-диазаспиро(4,6)ундекан-2,4-диона и њихових деривата, Кристина Гак, 11.09.2015.
 • Синтеза, структура и својства 7,8-бензо-1,3-диазоспиро(4,5) декан-2,4-диона и њихових деривата, Зорица Јанковић, 13.07.2015.
 • Утицај супституената на апсорпционе спектре 5-арилазо-4-арил-6-хидрокси-3-цијано-2-пиридона, Јасмина Алемпијевић, 27.02.2015.
 • Утицај структуре на антипролиферативну активност 3-(4-супституисаних бензил)-5-етил-5-фенилхидантоина, Јелисавета Савчић, 30.09.2014.
 • Квантитативна корелација структуре и антипролиферативне активности 3-(4-супституисаних бензил)-5,5-дифенилхидантиона, Милош Мандић, 30.09.2014.
 • Синтеза, структура и солватохромизам 5-фенилазо-6-хидрокси-4-фенил-3-цијано-2-пиридона, Снежана Рељић, 30.09.2013.
 • Проучавање азо - хидразон таутомерије код 5-арилазо-6-хидрокси-4-фенил-3-цијано-2-пиридонских боја, Марко Јанковић, 28.09.2012.

Основне студије

 • Синтеза, структура и солватохромизам потенцијално фармаколошки активних деривата сукцинимида, Предраг Гавриловић, 15.07.2014.
 • Утицај растварача на корелацију структуре и активности потенцијално фармаколошки активних N-(3- и 4-супституисаних фенил)-2-фенилсукцинимида, Биљана Голубовић, 12.10.2012.
 • Синтеза, структура и карактеристике нових 5-(4-супституисаних фенилазо)-4-фенил-6-хидрокси-3-цијано-2-пиридона, Мирослава Дрча, 28.09.2011.
 • Утицај амфипротичних растварача на апсорпционе спектре 3,5-диалкил-5-фенилхидантоина, Игор Млађеновић, 14.06.2011.
 • Синтеза, структура и својства 4-фенил-6-метил-3-цијано-2-пиридона и одговарајућих деривата, Бранкица Антић, 26.04.2011.
 • Синтеза, структура и карактеристике нових 5-(4-супституисаних фенилазо)-4-(4-нитрофенил)-6-хидрокси-3-цијано-2-пиридона, Татјана Којић, 14.12.2010.
 • Утицај амфипротичних растварача на апсорпционе спектре 5,5-дисупституисаних хидантоина, Ана Трипковић, 07.12.2010.
 • Синтеза, структура и карактеристике нових 5-(4-супституисаних арилазо)-4-(4-метоксифенил)-6-хидрокси-3-цијано-2-пиридона, Ненад Јовановић, 26.03.2010.
 • Анализа интеракција лека и гела у системима за контролисано отпуштање терапеутски активних агенаса из хидрогелова на бази поли(мет(акрилата)), Марија Бабић, 05.03.2010.
 • Синтеза, структура и својства 4-метил-6-фенил-3-цијано-2-пиридона, Маријана Амбруш, 08.12.2009.
 • Утицај растварача на корелацију структуре и активности потенцијално фармаколошки активних 1-(3- и 4-супституисаних фенил)-3-метилпиролидин-2,5-диона, Јелена Поткоњак, 03.12.2009.
 • Утицај растварача и супституената на азо/хидразон таутомерију код 5-(4-супституисаних фенилазо)-4-метил-6-хидрокси-3-цијано-2-пиридона, Бојан Божић, 07.07.2009.
 • Утицај растварача на корелацију структуре и активности потенцијално фармаколошки активних 1-(3- и 4-супституисаних фенил)-3-фенилпиролидин-2,5-диона, Анита Ђорђевић, 03.07.2009.
 • Синтеза, структура и солватохромизам потенцијално фармаколошки активних 3-алкил-5-фенил- и 3-алкил-5-метил-5-фенилхидантоина, Тихомир Ковачевић, 19.06.2009.
 • Синтеза, структура и карактеристике 4- (4-метоксифенил)-6-хидрокси-3-цијано-2-пиридона, Слађана Марковић, 28.05.2009.
 • Синтеза, структура и карактеристике нових 5 - ( 4-супституисаних арилазо )- 4 - фенил-6-хидрокси-3-цијано-2-пиридона, Радован Вукићевић, 22.09.2008.
 • Синтеза, структура и солватохромизам потенцијално фармаколошко активних 3-алкил-5-етил-5-фенилхидантоина, Бојана Фидановски, 17.07.2008.
 • Оптимизација поступка за синтезу калцијум- и натријум-лактата у лабораторијским и полуиндустријским условима, Ирена Ђорђевић, 11.07.2008.
 • Оптимизација поступка за синтезу калцијум и натријум-цитрата у лабораторијским и полуиндустријским условима, Милан Петровић, 09.07.2008.
 • Синтеза структура и солватохромизам потенцијално фармаколошки активних 3-(4-супституисанихбензил)-5-етил-5-фенилхидантоина, Марија Ђуканов, 23.06.2008.
 • Синтеза, структура и солватохромизам потенцијално фармаколошки активних 3-алкил-5,5-дифенилхидантоина, Сања Шућур, 30.05.2008.
 • Утицај структуре на антиконвулзивну активност деривата 5,5-дифенилхидантоина, Немања Тришовић, 29.08.2007.
 • Утицај структуре и растварача на кинетику реакције естерификације 2-супституисаних циклохекс-јединица-енилкарбонских киселина са дијазодифенил-метаном, Марко Јовановић, 20.04.2006.
 • Синтеза 3/супституисаних 5,5/дифенилхидантоина помоћу микроталасног зрачења, Мирјана Нејић, 28.12.2005.
 • Утицај растварача на липофилност н 4 фенил супституисаних сукцинимида, Владана Ђукнић, 30.09.2005.
 • Синтеза,структура и својства 5/етил 5/4 супституисаних фенил/хидантона, Бојан Грубор, 28.09.2005.
 • Утицај растварача на корелацији структуре и активности 5 метил 5 /4 супституисанихфенилхидантоина, Никола Коцић, 05.09.2005.
 • Синтеза,структура и карактеристике 5/фенил/5/алкилхидантоина, Марко Еровић, 03.06.2005.
 • Синтеза,структура и карактеристике 5 /4 супституисаних арилазо/ 6 метил 4 фенил 3 цијано 2 пиридона, Биљана Живановић, 26.04.2005.
 • Утицај структуре на активност 5/метил/5/3/и 4/супституисаних фенил/хидантоина, Јелена Јовановић, 21.06.2004.
 • Утицај супституената и растварача на апсорционе спектре 5/3/и 4//супституисаних арилазо /4,6/диметил/3/цијано/2/пиридона, Драгана Цветковић, 17.12.2003.
 • Синтеза и карактеристике 5/3и4/супституисаних арилазо/4,6/диметил/3/цијано/2/пиридона, Иван Тркуља, 17.06.2003.
 • Оптимизација процеса добијања три/2/хидроксиетил/изоцијанурата, Драган Ристић, 09.05.2003.
 • Синтеза и карактеристике 3/супституисаних/5,5/дифенилхидантоина, Татјана Квргић, 10.03.2003.
 • Утицај апротичних растварача на реактивност циклоалкенилкарбонских киселина са диазодифениметанол, Зора Радић, 10.03.2003.
 • Утицај растварача на апсорпционе спектре 5/3/и 4/супституисанихарилазо/4,6/диметил/3/цијано/2/пиридона, Марко Јовановић, 26.12.2002.
 • Синтеза и карактерисање 3/4/супституисанихбензоил/5,5/дифенилхидантоина, Бранка Танасијевић, 12.07.2002.
 • Синтеза и карактерисање 3/4/супституисанихбензоила/5 /фенил/5/изопропилхидантоина, Драгана Пепић, 12.07.2002.
 • Корелација структуре и активности 5.5/диалкилхидантоина, Драгана Божић, 21.03.2002.
 • Синтеза и карактеристике 5/4/супституисаних арилазо/6/метил/4/фенил/3/цијано/2/пиридона, Марина Топовић, 05.07.2001.
 • Синтеза и карактеристике 5,5/диакилхидантона, Јелисавета Богићевић, 17.07.2000.
 • Синтеза и карактеризација арил-супституисаних деривата фероцена, Снежана Коцореп, 14.07.2000.
 • Оптимизација синтезе 5,5-дифенилхидантоина, Александар Радовић, 02.06.2000.
 • Квантитативна процена утицаја растварача на апсорционе спектре 1,3/бис/супституисаних /5.5/диметил/хидантоина, Весна Ивановић, 05.05.2000.
 • Кинетика и механизам реакције естерификације 2-метилциклохекс-1-енил-карбонске киселине са диазодифенилметаном у апротичним растварачима, Јасмина Николић, 19.07.1999.